Σε 2.656.390 ανήλθε ο αριθμός των συνταξιούχων τον Ιούνιο, ενώ το συνολικό μηνιαίο ποσό που καταβλήθηκε ανήλθε σε 2.355.864.136 ευρώ. Σύμφωνα με την 25η μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται στα 666 ευρώ, ενώ η επικουρική σύνταξη στα 168 ευρώ το μήνα. 

Πιο αναλυτικά:

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως το 25% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 38% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.
Αναλύοντας τα δεδομένα του εισοδήματος των συνταξιούχων σε κλίμακες, προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων γήρατος λαμβάνουν εισόδημα που κυμαίνεται στο εύρος 500-1000 ευρώ. Ο ίδιος περίπου αριθμός βρίσκεται στο εύρος 1.000-2.000 ευρώ.

Η πλειοψηφία των συνταξιούχων λόγω γήρατος (σε ποσοστό 18% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών με μέση σύνταξη που αγγίζει το ποσό των 1.060,75 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης ενώ 1.282.305 άτομα λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 955.919 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 337.472 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις.
 
Όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα, αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και προνοιακά επιδόματα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των δικαιούχων είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Ακολουθούν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στο εύρος 300-400 ευρώ.

Όσον αφορά την κατανομή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού ανά ηλικία. Παρατηρείται, πως το 30% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι ηλικίας έως και 25 ετών και το 36% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών. Αντίστοιχα, από την ανάλυση στοιχείων για τους συνταξιούχους/δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων παρατηρείται πως το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 21% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 22% μεταξύ 76-85 ετών.
 
Τέλος, ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων εντοπίζεται στην Αττική (42.993 δικαιούχοι και 15.693 συνταξιούχοι) και την Κεντρική Μακεδονία (25.314 δικαιούχοι και 8.875 συνταξιούχοι).
 
Στην έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Ιούλιο του 2015 παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία για τις συντάξεις:

  • Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.663.345 αυξημένος κατά 6.490 συνταξιούχους σε σχέση με τον Ιούλιο του 2014
  • Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.564.104 αυξημένος κατά 83.656 συντάξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2014
  • Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Ιούλιο ανήλθε σε 2.219.397.908 ευρώ
  • Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 666,07 ευρώ και η μέση επικουρική φθάνει έως και τα 168,6 ευρώ
  • To 84,6% των συνταξιούχων είναι άνω των 61 ετών και ειδικά στη σύνταξη γήρατος το ποσοστό είναι 88,8%

Επίσης, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

  • Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 172.884
  • Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 181.442
  • Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Ιούλιο ανέρχεται σε 58.015.039 ευρώ