Σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε στο πολυνομοσχέδιο ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Το πλαίσιο προστασίας με τις αλλαγές αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο, ενώ η προστασία των αδύνατων δανειοληπτών χάνεται μετά από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, οι εκκρεμείς υποθέσεις και οι αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη μέχρι τα τέλη του 2015 θα εξεταστούν βάσει της ισχύουσας διάταξης και όχι με το νέο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2016. 

Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι η αξία του ακινήτου θα καθορίζεται με βάση τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος και όχι από ανεξάρτητους εκτιμητές. Η ΤτΕ με απόφασή της θα ορίζει όχι μόνο τη διαδικασία, αλλά και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη. Θα προσδιορίζεται και το ποσό το οποίο θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστική εκτέλεσης, καθώς και τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.

Παράλληλα, με τη νέα αλλαγή, στον αέρα βρίσκεται η συνεισφορά του Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών των ευπαθών ομάδων. Η διάταξη αναφέρει ότι «η συγκεκριμένη συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη», και ορίζει πως «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης». Δεν αποσαφηνίζεται τι θα συμβεί το 2017 και το 2018.

Ειδικότερα σύμφωνα με την αλλαγή που κατέθεσε ο κ. Σταθάκης:

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €) για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €) για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου, διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, με τον ακόλουθο τρόπο. Ο οφειλέτης δύναται, να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για την μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Αντιθέτως διαγράφεται η παράγραφος που συμπεριλαμβανόταν στο αρχικό νομοσχέδιο η οποία προέβλεπε ότι «σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές του οφειλέτη στους πιστωτές από 1.1.2017 και μέχρι το τέλος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου υπολείπονται αυτών που ορίστηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου, το υπολειπόμενο ποσό εξοφλείται από το Ελληνικό Δημόσιο». 

Σύμφωνα με ακόμα μία αλλαγή, ο οφειλέτης πρέπει να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Δείτε όλες τις αλλαγές στο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας