Σύνδεση της μισθολογικής κατανομής βάσει αποδοτικότητας και ικανοτήτων προβλέπει το νέο μισθολόγιο, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2016. Συγκεκριμένα, το μισθολόγιο στο Δημόσιο θα έχει ως στόχο τη σύνδεση του μισθού με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τα καθήκοντα και τη θέση του προσωπικού. 

Στο νέο σύστημα αμοιβών, όπως σημειώνεται, θα προβλέπεται η αποσύνδεση του βαθμού από το μισθολογικό κλιμάκιο του δημοσίου υπαλλήλου. Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων θα πραγματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής του και η ένταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια θα καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα ή την κατοχή θέσης ευθύνης. 

«Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποσυμπίεση σε όλο το μισθολογικό φάσμα, η μισθολογική εξέλιξη συντελείται με διαφορετικό τρόπο στις υπάρχουσες κατηγορίες των υπαλλήλων, ενισχύονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης, αλλά και η διασύνδεση ενός μέρους των αποδοχών του με την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας», επισημαίνει στην εισηγητική έκθεση.

Τέλος, σχεδιάζεται η ανάληψη δράσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου από τους φορείς του Δημοσίου, τους ΟΤΑ τα ΝΠΔΔ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Σχεδιάζεται, επίσης και αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων, με στόχο τον εξορθολογισμό και τη μείωση του αριθμού τους. Ειδικότερα, προβλέπεται να συγχωνευτούν ειδικά μισθολόγια που αφορούν επαγγελματικές κατηγορίες ή η κατάργηση κάποιων και η ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.