Αυξημένα κατά 4,3% παρουσιάζονται τα κέρδη της ΕΥΔΑΠ στο εννιάμηνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015. 
 
Έτσι τα έσοδα του οργανισμού διαμορφώνονται στα 42,3 εκατ. ευρώ από 40,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ κατά το εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 245 εκατ. ευρώ από 246,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκαν στα 71,8 εκατ. ευρώ από 73,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014 μειωμένα κατά 2,5%.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων, υποχώρησε περαιτέρω στα 171,9 εκατ. ευρώ έναντι 172,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Μείωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 41,5 από 46,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση κατά 14,1% κυρίως λόγω της επίδρασης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος κατά 3 εκατ. ευρώ και της προαναφερόμενης μείωσης του EBIT.