ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμός για Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου για όλα τα δημόσια έργα

Δημοσίευση 30 Νοεμβρίου 2015, 19:06 / Ανανεώθηκε 30 Νοεμβρίου 2015, 19:06
Διαγωνισμός για Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου για όλα τα δημόσια έργα
Facebook Twitter Whatsapp

Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου αναζητεί το υπουργείο Οικονομίας για όλα τα έργα υποδομών που εκτελούνται από τους φορείς του δημόσιου και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ.

Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου αναζητεί το υπουργείο Οικονομίας για όλα τα έργα υποδομών που εκτελούνται από τους φορείς του δημόσιου και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ.

Όπως προκύπτει από την ανάρτηση στη «Διαύγεια», διενεργείται ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου» (ΕΣΠΕΛ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Αντικείμενο των υπηρεσιών του οποίου περιγράφεται στην ΚΥΑ 64517/ΕΥΣ 6195/2003 (ΦΕΚ Β' 1539), όπως ισχύει, είναι η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ (Υπηρεσίες κατηγορίας 12, CPV: 71630000-3 και 71631400-4). Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ασκούνται σε έργα υποδομών που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα τόσο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 όσο και της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους ως υποέργο της Πράξης, με τίτλο «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου» και η διάρκεια σύμβασης είναι 36 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτόνομα ή υπό μορφή σύμπραξης ή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗ∆ΗΣ (http://ebs.eprocurement.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους μέσω ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι τις 22/01/2016 και ώρα 15.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο.