Για τις 10 Δεκεμβρίου καθορίστηκε η ημερομηνία της πέμπτης ασκήσεως των warrants (Παραστατικά Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών) της Alpha Bank, στο πλαίσιο της ΑΜΚ.

Ως ημερομηνία καταχωρίσεως των εντολών συμμετοχής στην άσκηση των warrants ορίστηκε η 4η Δεκεμβρίου, ενώ ο διακανονισμός των εντολών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι η τιμή ασκήσεως των warrants και ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχεί σ’ αυτά αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εταιρικές πράξεις.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (Reverse Split) και της συνακόλουθης μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε warrant και η τιμή της ασκήσεώς τους, αναμένεται να αναπροσαρμοσθούν, υπό όρους που θα ορισθούν σε νέα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.


TAGS