Τις προτάσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής κατέθεσε ο ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Λιανικών Επιχειρήσεων) στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη. 

Αναλυτικά οι προτάσεις: 

Η διαδικασία είσπραξης των φόρων συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ καθώς και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
Γι αυτό το λόγο η προσέγγιση του προβλήματος πρέπει να γίνει με άλλες μεθόδους οι οποίες δεν θα απαιτούν χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες καθώς και μακροχρόνια εκπαίδευση ανθρώπων.  
1.    Η μη δυνατότητα ελέγχου των επιχειρήσεων και των ιδιωτών όσον αφορά την φοροδιαφυγή και  εισφοροδιαφυγή αποτελούν βασικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης της χώρας.
2.    Καθώς και η μη είσπραξη-απόδοση του ΦΠΑ
Αν διορθωθούν αυτά μόνο τότε μπορούν να ανασχεδιαστούν οι εν γένει φορολογικοί συντελεστές προς όφελος του πολίτη-καταναλωτή και της πολιτείας.
Το σχέδιο που ακολουθεί καλύπτει και τις δύο ανάγκες 
Προϋποθέσεις: 
1. Πρώτα απ όλα απαιτείται η online σύνδεση όλων των επιτηδευματιών με τις κεντρικές φορολογικές αρχές (ΓΓΠΣ). Όλες οι ανταλλαγές δελτίων αποστολής- τιμολογίων καθώς και η κάθε παραγωγή φορολογικών στοιχείων θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ (για λόγους αποκέντρωσης υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με το τοπικό περιφερειακό ελεγκτικό κέντρο).
Το κεντρικό αρχείο όλων αυτών των διακινήσεων θα βρίσκεται σε ένα data center όπου το δημόσιο θα έχει υπό την κατοχή του ή θα ενοικιάζει τον απαραίτητο χώρο σε ιδιωτικό data center όπου και θα διασφαλίζεται η απαραίτητη απορρητότητα των στοιχείων.
2. Η ύπαρξη ενός περιφερειακού ελεγκτικού κέντρου σε κάθε περιφέρεια της χώρας όπου θα συστεγάζονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (Εφορία-ΣΔΟΕ-ΕΦΕΤ κλπ). Το ανωτέρω ελεγκτικό κέντρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και για την περιφέρεια που ελέγχει θα ενεργοποιείται 
I.    Από τα SMS των ελεγκτών πρώτου επιπέδου (δημόσιοι υπάλληλοι ευρισκόμενοι σε εφεδρεία)
II.    Μετά από επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες 
III.    Με δειγματοληπτικούς ή στοχοποιημένους  ελέγχους οι οποίοι θα προκύπτουν μέσω διαφόρων μηχανογραφικών εφαρμογών όπου θα ελέγχονται θέματα όπως (αγορές χωρίς πωλήσεις, ή έναρξη  επαγγέλματος χωρίς έσοδα, πωλήσεις με το φαινόμενο της μπουκάλας κλπ).
3. Με την έναρξη επιτηδεύματος θα παραλαμβάνει  δωρεάν με χρησιδάνειο ή με ελάχιστο κόστος ο υποψήφιος επιτηδευματίας ένα laptop, ένα modem και  έναν printer αποδείξεων καθώς και ένα pos ή μια εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο για την διαχείριση της κάρτας πληρωμής των πελατών του (ταυτόχρονα θα του παραδίδεται κωδικός σύνδεσης δωρεάν σε εταιρεία παροχής internet)
4. Οι εταιρείες παροχής internet στην Ελλάδα έναντι διαφόρων κρατικών διευκολύνσεων (μειωμένη φορολογία ή μειωμένη αξία κτήσεως αντιστοίχων αδειών) θα παρέχουν σε κάθε επιχείρηση που θα συνδέεται με το internet δωρεάν υπηρεσίας σύνδεσης online του αντίστοιχου modem που θα παραδίδει η φορολογική αρχή. Το κόστος αυτής της παροχής θα καλύπτεται  μέσω άλλων υπηρεσιών επί πληρωμή που θα παρέχει η εταιρία στον ανωτέρω πελάτη. 

5. Η ύπαρξη κάρτας για όλες τις αγορές (πιστωτική, debit ή τραπεζική κάρτα προπληρωμής). Υπάρχει και η δυνατότητα μετατροπής της υπάρχουσας κάρτας όπου κατεγράφοντο τα ΔΛΠ κατά την αγορά ως κάρτα προπληρωμής με υιοθεσία από τραπεζικό οργανισμό
Στο λογαριασμό της αντίστοιχης εταιρείας θα κατατίθεται το καθαρό ποσό της πώλησης ενώ στον κρατικό λογαριασμό θα κατατίθεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ.  
Ταυτοχρόνως θα αναρτάται στην αντίστοιχη μερίδα του πελάτη στο ΤΑΧΙΣ τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσίας ή ΔΛΠ καθώς και ένα ποσό που θα προκύπτει ως ποσοστό (πχ 3%) επί της καθαρής αξίας του συγκεκριμένου παραστατικού. ‘Όλα τα ανωτέρω ποσά θα μειώνουν τη φορολογική υποχρέωση του πελάτη καταναλωτή και αν δεν υπάρχει αυτή θα επιστρέφονται ως μετρητά στο τέλος του οικονομικού έτους στον συμμετέχοντα πολίτη-καταναλωτή.
Η επιστροφή ποσού στον πολίτη καταναλωτή θα ορίζεται ως αμοιβή για τη συμμετοχή του στην πάταξη της φοροαποφυγής καθώς και την σύλληψη της φοροδιαφυγής. 
Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα συμμετέχει εθελοντικά (διότι θα έχει επιστροφή ποσού) και το ελληνικό δημόσιο θα εισπράττει τον ΦΠΑ στην πηγή ως εκ τούτου  θα έχει τη δυνατότητα (αναγκαία ρευστότητα) να επιστρέφει τον υπό συμψηφισμό ΦΠΑ των αγορών της εταιρίας στο τέλος του μηνός για τις πωλήσεις BtoC.
Όσον αφορά τις πωλήσεις BtoB  η διαδικασία δύναται να επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω μόνο κατά την ώρα της πληρωμής των τιμολογίων ( οι επί πιστώσει πωλήσεις θα διενεργούνται όχι μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών αλλά μέσω συμφωνητικών που θα αναρτώνται στο online σύστημα το διασυνδεδεμένο με την φορολογική αρχή) με αυτόν τον τρόπο η είσπραξη του ΦΠΑ των πωλήσεων από την πολιτεία θα πραγματοποιείται όταν θα τον εισπράττει και η εταιρεία που διενεργεί την πώληση. Η όλη αυτή διαδικασία θα έχει  προκαθορισμένο όριο πραγματοποίησης οριζόμενο από την πολιτεία (πχ 6 μήνες). Στην διαδικασία πωλήσεων B to B δεν θα υπάρχει bonus επιστροφής χρημάτων.
6. Η μικρή φορολογία επί των αγορών εκκαθαριζόμενη κάθε τέλος εκάστου μηνός 
Η φορολογία επί των αγορών θα δημιουργεί υποχρέωση στην επιχείρηση- επιχειρηματία να αποδίδει κάθε τέλος του μηνός τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις του (οι οποίες θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και διασταυρωμένες λόγω της on line παρακολούθησης των τιμολογίων και των ΔΛΠ από την ΓΓΠΣ ή το αρμόδιο περιφερειακό ελεγκτικό κέντρο) και αφού τις έχει συμψηφίσει πρώτα με τον ΦΠΑ  των  αγορών του εν λόγω μήνα που έχει λαμβάνειν από τις φορολογικές αρχές.
Η απαίτηση από την φορολογική αρχή της επιχείρησης- επιχειρηματία από την ανωτέρω διαφορά θα ικανοποιείται αυτόματα από την κρατική φορολογική μηχανή χωρίς να χρειάζεται διαμεσολάβηση ανθρώπινης παρουσίας με αυτόματη κατάθεση στον επιχειρηματικό λογαριασμό. 
Στο ποσοστό της φορολογίας επί των αγορών θα προστεθεί και ένα ποσοστό (πχ 3%) το οποίο θα είναι και το ποσό που θα επιστρέφεται στον πολίτη-καταναλωτή όπως περιγράφεται ανωτέρω, έτσι ώστε η επιστροφή στον πολίτη να μην επιβαρύνει την πολιτεία.
Η ανωτέρω διαδικασία υποχρεώνει τον επιχειρηματία- επιχείρηση να εκδίδει παραστατικά πώλησης για να έχει το δικαίωμα της επιστροφής ως ανωτέρω γνωρίζοντας ότι με αυτή τη διαδικασία οι επιχειρήσεις θα εξαντλούν τη φοροδοτική τους υποχρέωση. 
7. Η ύπαρξη ενός μόνον επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού σε κάθε επαγγελματία-επιχείρηση με επιταγές πράσινες φωσφοριζέ και χωρίς δικαίωμα οπισθογράφησης και μεταχρονολόγησης, γεγονός που θα κάνει διακριτές αυτές τις επιταγές και θα εξαλείψει τη φούσκα των μεταχρονολογημένων επιταγών 
8. Ονομαστικές αποδείξεις με ΑΦΜ ή ταυτότητα από όλους προς όλους
Η ονομαστικοποίηση θα γίνεται απευθείας στην φορολογική αρχή με την χρήση κάρτας (η οποία φέρει το όνομα του χρήστη).
9.Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ επί όλων των διακινήσεων των φορτηγών-ΙΧ στο δρόμο 
10. Η ύπαρξη σώματος ελεγκτών της αγοράς σε πρώτο επίπεδο από τους δημόσιους υπαλλήλους που θα εισέρχονται στην εφεδρεία 
Ένας αριθμός από τους δημόσιους υπαλλήλους που θα εισέρχονται στην εφεδρεία εθελοντικά έχοντας βέβαια και τα απαραίτητα στοιχειώδη προσόντα θα εκπαιδεύεται σε ελέγχους πρώτου επιπέδου. Η εκπαίδευση αφορά τον έλεγχο έκδοσης παραστατικών για την οποιαδήποτε διακίνηση προϊόντων καθώς και για την απόδειξη ένταξης όλων των εργαζομένων σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και την ορθή απόδοση των εργοδοτικών εισφορών. Θα εφοδιάζονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και κινητά τηλέφωνα και θα στέλνονται ως σύννεφο στις τοπικές αγορές με μόνη υποχρέωση έναν έλεγχο μόνο ανά μήνα σε κάθε σημείο στόχο.
Η ενδεχόμενη παράβαση θα αποστέλλεται με sms στην ΓΓΠΣ ή το αντίστοιχο περιφερειακό ελεγκτικό κέντρο η οποία θα αναλαμβάνει και την διακρίβωση της παράβασης. Μετά τη διαπίστωση της ορθότητας της καταγγελίας ο υπάλληλος που την απεκάλυψε θα λαμβάνει έναν μικρό bonus καθώς και έναν αριθμό πόντων εντασσόμενος σε έναν πίνακα επαναπρόσληψης στο δημόσιο τομέα.
Απαραίτητα: 
•    Η ύπαρξη ηλεκτρονικού περιουσιολογίου καθώς και η φορολόγηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 
•    Η ύπαρξη συστημάτων ελέγχου δρομολογίων μέσω δορυφόρου σε όλα τα μέσα που διακινούν εμπορεύματα
•    Η οποιαδήποτε παράβαση φορολογική να επιφέρει κλείσιμο της επιχείρησης για 
ένα αντίστοιχο διάστημα χωρίς να απαλλάσσει τους εμπλεκομένους από τις υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία και τους συνεργάτες τους 
•    Όλες οι οικονομικές διαχειρίσεις όσον αφορά τη σχέση του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος να μεταφερθούν στις τράπεζες 
•    Και όλα τα ΚΕΠ να μετατραπούν και σε φορολογικές θυρίδες για την εξυπηρέτηση των πολιτών (προϋπόθεση μετάταξης αρμοδίων υπαλλήλων από τις φορολογικές αρχές).
Τέλος  με την ανωτέρω διαχείριση 
•    Οι επιχειρήσεις -επιχειρηματίες θα υποχρεώνονται να κόβουν παραστατικά     
•    Το ελληνικό δημόσιο θα έχει προεισπράξει τον ΦΠΑ  χωρίς να χρησιμοποιεί ενδιάμεσους 
•    Θα έχει προεισπράξει τους φόρους χωρίς να χρειάζεται να ελέγχει τις επιχειρήσεις- επιχειρηματίες 
•    Οι επιχειρήσεις- επιχειρηματίες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το φορολογικό τους κόστος και την διαδικασία διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεών τους 
•    Το σύστημα θα αυτό ελέγχεται και θα δεσμεύει τους υπόχρεους σε συμμετοχή σε αυτό 
•    Οι επιχειρήσεις -επιχειρηματίες θα μειώσουν το κόστος της λογιστικής παρακολούθησης και της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Θα συντηρούν την λογιστική μόνο στο επίπεδο παρακολούθησης που θέλουν οι ίδιοι για να ελέγχουν τις διαδικασίες της επιχείρησης τους.
•    Θα πληρώνουν τον ΦΠΑ μόνο όταν εισπράττουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.
11. Σταματά η επαφή φορολογικής αρχής και φορολογούμενου με ότι συνεπάγεται αυτό 
12. Οι μεν  μηχανισμοί του ΣΔΟΕ θα απασχολούνται σε ελέγχους στο πεζοδρόμιο 
13. Οι δε υπάλληλοι των κεντρικών περιφερειακών ελεγκτικών κέντρων θα απασχολούνται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους (πχ της αποθήκης) ή στοχοθετημένους ελέγχους από το ανωτέρω περιγραφόμενο σύστημα.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ανωτέρω σχεδίου θα είναι η συλλογή ενός μεγάλου μέρους της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής γεγονός που θα δίνει το δικαίωμα στην πολιτεία να εφαρμόσει πράξεις κοινωνικής πολιτικής για την ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών ώστε να διατηρηθούν και να αναπτύξουν νέες θέσεις εργασίας. 
Η πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα στατιστικών στοιχείων ακριβείας ώστε να χαράσσει με ασφάλεια την οικονομική πολιτική καθώς επίσης θα έχει και τη δυνατότητα να προσελκύει τους πολίτες-πελάτες στη συμμετοχή στο ανωτέρω σύστημα με διάφορες μεθόδους επιβράβευσης.
Όλα τα ανωτέρω έχουν δύο μόνον προϋπόθεσεις: το κράτος να είναι σοβαρό και να σέβεται την ιδιωτική οικονομία διότι σε αντίθετη περίπτωση (πχ μη έγκυρης επιστροφής του ΦΠΑ προς συμψηφισμό) θα κλείσουν εντός  έξι μηνών όλες οι επιχειρήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας, τις θέσεις εργασίας και την ομαλή εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας.