Το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ άντλησε το δημόσιο από τις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας.

Τα ποσά υπερκαλύφθηκαν κατά 1,30% και συγκεκριμένα κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,97% αμετάβλητο σε σχέση με την προηγουμένη δημοπρασία του Νοεμβρίου. Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν 1,250 δισ. ευρώ και το σύνολο των προσφορών ανήλθε σε 1,625 δισ. ευρώ. 

Από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,7% όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία του Νοεμβρίου. Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν 1 δισ. ευρώ και το σύνολο των προσφορών ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ.