Με πρόστιμα έως και 10.000 ευρώ απειλούνται οι τράπεζες από το υπουργείο Οικονομίας σε περίπτωση διαπίστωσης συνεχών καθυστερήσεων, αλλά και παράνομων χρεώσεων στην έκδοση των δικαιολογητικών των δανειοληπτών που θέλουν να προλάβουν την ένταξη στο νόμο Κατσέλη, για την οποία υπάρχει διορία μέχρι το τέλος του 2015. 

Το ζήτημα των προστίμων προέκυψε μετά από τις αυξανόμενες καταγγελίες καταναλωτών που κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και μετά από σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο και παρεμβάσεις φορέων.

Με αφορμή τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα, ο γενικός γραμματέας, Αντώνης Παπαδεράκης έστειλε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χρήστο Γκόρτσο, στην οποία επισημαίνει την ανάγκη συνδρομής των τραπεζών στη διευκόλυνση των καταναλωτών-δανειοληπτών που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, με την άμεση και χωρίς κόστος χορήγηση των σχετικών δικαιολογητικών.

Ήδη στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις των προθεσμιών, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των σχετικών καταγγελιών, προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών-δανειοληπτών.

Η επιστολή του κ. Παπαδεράκη αναφέρει αναλυτικά: 

H παρατεινόμενη κατά χρόνο και επεκτεινόμενη σε ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού της χώρας οικονομική κρίση, οδήγησε και οδηγεί αυξανόμενο κατ' έτος αριθμό καταναλωτών-δανειοληπτών στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Οι καταναλωτές-δανειολήπτες που επιθυμούν και δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010 οφείλουν μέχρι 31/12/2015 να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ με αριθμό 7534/2015.
Τρία από αυτά τα δικαιολογητικά δηλαδή:

Αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών
Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και
(Τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
εκδίδονται, κατόπιν αίτησης των καταναλωτών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εν προκειμένω, στα πλαίσια της καλής μας συνεργασίας, παρακαλούμε να προτρέψετε τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη σας να ικανοποιούν τα αιτήματα των καταναλωτών-δανειοληπτών, που αφορούν στην έκδοση των ανωτέρω δικαιολογητικών, χωρίς κόστος και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι καταναλωτές-δανειολήπτες που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Ειδικά, για τις βεβαιώσεις οφειλών υπενθυμίζουμε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία: «Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο αποκλειστικό σκοπό έχει αφενός την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους καταναλωτές-δανειολήπτες που τη δικαιούνται και αφετέρου τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, θεωρούμε ότι η παράκληση μας θα γίνει αποδεκτή και θα συνδράμετε για μία φορά ακόμη θετικά, ενισχύοντας το έργο μας για την προστασία των καταναλωτών-δανειοληπτών.