Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλεί την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» να επιστρέψει 15,3 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, καθώς έκρινε ως παράνομη κρατική επιδότηση την πώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας (Ολυμπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι) σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας.

Το ελληνικό δημόσιο και η εταιρεία είχαν προσφύγει, εναντίον απόφασης της Κομισιόν, που είχεθεωρήσει ότι η παραχώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της Κασσάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και η απαλλαγή από τους φόρους ισοδυναμούσε με κρατική ενίσχυση ιδιωτικής επιχείρησης και συνεπώς ήταν αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Πριν από το 2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελούσαν ιδιοκτησία της εταιρείας TVX Hellas ΑΕ, η οποία τα είχε εξαγοράσει από το ελληνικό Δημόσιο το 1995 έναντι της τιμής των 11 δισ. δραχμών (περί τα 39,8 εκατ. ευρώ).

Το 2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την TVX Hellas στο Δημόσιο έναντι 11 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ημέρα, το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώληση των εν λόγω μεταλλείων στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατ. ευρώ, χωρίς, όπως επισημαίνεται στη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό.

Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι με την πράξη αυτή επί της ουσίας δόθηκε στην «Ελληνικός Χρυσός» παράνομη κρατική ενίσχυση ύψους 15,34 εκατ. ευρώ, που συνίστατο σε παραχώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της Κασσάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και στην απαλλαγή από τους φόρους. Για την πράξη αυτή διατάχθηκε η ανάκτηση του ποσού της επιδότησης, πλέον τόκων.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι:

  • Η Ελλάδα χορήγησε πλεονέκτημα στην «Ελληνικός Χρυσός» από μεταφορά κρατικών πόρων, καθώς η μεταπώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρεία σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας τιμής, συνεπάγεται μείωση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση προς τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει, και συνεπώς, απώλεια πόρων,
  • Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου για τη μεταβίβαση της κυριότητας των μεταλλείων συνιστά κρατική ενίσχυση καθώς συνεπάγεται τόσο πλεονέκτημα για την «Ελληνικός Χρυσός» όσο και απώλεια πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό,
  • Η κρατική ενίσχυση παρείχε πλεονέκτημα στην «Ελληνικός Χρυσός» έναντι των ανταγωνιστών της, και αυτό συνεπαγόταν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και επηρεασμού του μεταξύ κρατών μελών εμπορίου.
  • Επίσης το ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα εσφαλμένα υπογραμμίζει ότι η απαίτηση ανάκτησης 15.34 εκατ. ευρώ κινδυνεύει να αναστείλει μια άμεση επένδυση αξίας 850 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας έτσι, αντί να τονώσει, την οικονομική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, σε μια περίοδο μείζονος οικονομικής κρίσης για τη χώρα, καθώς η ενίσχυση δεν χορηγήθηκε ούτε για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ούτε για την προστασία του περιβάλλοντος, μήτε για την απασχόληση.