Την προσοχή των επενδυτών εφιστά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως έχει πληροφορίες για επένδυση στην ελληνική αγορά επενδυτικών σχημάτων (όπως τα "Aurora Defined Benefits Funds") που δεν έχουν λάβει σχετική άδεια.

Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα επενδύουν σε Traded Life Policies, τα οποία είναι πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα, ακατάλληλα για ιδιώτες επενδυτές. Τα Traded Life Policies είναι επίσης γνωστά ως «death bonds». Οι υποκείμενες επενδύσεις αφορούν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και οι επενδυτές των Traded Life Policies στοχεύουν σε κέρδος το οποίο προέρχεται από την αγορά του δικαιώματος στις ασφαλιστικές καταβολές που θα ενεργοποιηθούν με το θάνατο του αρχικού ασφαλισμένου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ανωτέρω επενδύσεις συνήθως προωθούνται ως επενδύσεις με μεγάλη απόδοση, που δεν επηρεάζεται από τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών.

Στην πραγματικότητα τα Traded Life Policies είναι επενδύσεις υψηλού κινδύνου για τους κατωτέρω λόγους: 

  • Χρησιμοποιούν περίπλοκες επενδυτικές στρατηγικές που εμπεριέχουν υπολογισμούς σχετικά με τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Οι υπολογισμοί και οι προβλέψεις μπορεί να αποδειχθούν εσφαλμένοι με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να είναι μικρότερες των προβλεπομένων. 
  • Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα πρέπει να διατηρούν μεγάλα αποθέματα διαθεσίμων για να συντηρούνται οι επενδύσεις σε Traded Life Policies. Εάν ο διαχειριστής του επενδυτικού σχήματος χρειαστεί χρηματοδότηση και επιχειρήσει να πουλήσει μέρος των επενδύσεων σε Traded Life Policies, ενδέχεται να μη βρει αγοραστή ή να αναγκαστεί να πουλήσει με ζημιά. Εάν αυτό γίνει σε μεγάλη έκταση δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας το οποίο μπορεί να δυσχεράνει την εξαγορά μεριδίων εκ μέρους των επενδυτών ή και να μειώσει σημαντικά την αξία των επενδύσεών τους. 
  • Συχνά οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν πολλές εταιρίες σε διαφορετικές χώρες.

Αυτό δημιουργεί δυσκολία στη διαχείριση των επενδύσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών. Είναι εν γένει δύσκολο για τους επενδυτές αλλά και τους διανομείς των προϊόντων να αντιληφθούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους και τους κινδύνους που εμπεριέχουν.