Εντατικοποίηση των προσπαθειών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ζήτησε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης κατά τη συνάντησή του με την ΚΕΔΕ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ομαλή ολοκλήρωση των πράξεων και το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, καθώς η προγραμματική περίοδος ολοκληρώνεται, ως προς την επιλεξιμότητα της κοινοτικής συνδρομής, την 31 Δελεμβρίου 2015.

Κρίθηκε απαραίτητη η επίσπευση όλων των διαδικασιών, εκ μέρους των εμπλεκομένων αρχών (Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, Δικαιούχοι κ.λπ.) για την πραγματοποίηση των πληρωμών και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, έως το τέλος του έτους. Συνομολογήθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για καθυστερήσεις ή διακοπή των εργασιών που υπολείπονται, καθώς όλα τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι οι δήμοι χρειάζεται να έχουν περισσότερο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στην κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε να ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία του υπουργείου με την ΚΕΔΕ, για το σχεδιασμό των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου που αφορούν τους δήμους, θέτοντας ως βασικό στόχο την αποτελεσματική υλοποίησή τους με τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.