Τρεις εταιρείες καλούνται να  υποβάλουν προσφορές για την υλοποίηση των  Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών.

Βάσει απόφασης του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργου Ιωαννίδη, που δημοσιεύεται σήμερα στο Διαύγεια, πρόκειται για τις εταιρείες Grant Thornton ΑΕ, Ακρώνυμο Μελετητική Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 61.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερομένων, με ισχύ τουλάχιστον 4 μηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 8-1-2016 και ώρες από 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου, Τ.Κ. 11743, 1ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου.

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ώρα 12.30 στην ίδια διεύθυνση, την ίδια μέρα.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π., ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.