Συνολικά 30.249 αιτήματα ενέκρινε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της, κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων

Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε 16,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, στην ΕΕΤΣ, υποβλήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 42.044 αιτήματα, εκ των οποίων:

  • εγκρίθηκαν 30.249 (72%),
  • αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 10.163 (24%) και
  • απορρίφθηκαν 1.632 (4%)
  • Ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 260.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων της ΕΕΤΣ ήταν 12.500 εκατ., τα οποία κατανεμήθηκαν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

  • 1,1 δισ. ευρώ  (9%) σε τρόφιμα
  • 850 εκατ. ευρώ (7%) σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα
  • 2,7 δισ. ευρώ  (21%) σε ενέργεια και ηλεκτρισμό
  • 6,6 δισ. ευρώ  (53%) σε λοιπούς τομείς (πρώτες ύλες, ένδυση, αυτοκίνητα, καπνός κλπ) και
  • 1,25 δισ. ευρώ  (10%) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, ποσό 5,50 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε 16,750  δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων εγκρίθηκαν 16,7 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού 25 δισ. το 2014.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, σε συνέχεια της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων η ΕΕΤΣ προχώρησε στην αύξηση των ορίων που έχει παραχωρήσει στις Ειδικές Υποεπιτροπές αυτών. Πλέον τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τη νέα απόφαση 1/08.01.2016 της ΕΕΤΣ, δύνανται να εξετάζουν αιτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ποσού έως 250.000 ευρώ,αντί των 150.000 ευρώ που ίσχυε, ανά πελάτη και ανά εργάσιμη ημέρα. Το νέο συνολικό εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανέρχεται πλέον σε 352 εκατ. ευρώ ενώ, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατόπιν σχετικής αίτησης του Πιστωτικού Ιδρύματος, εγκρίνεται από την ΕΕΤΣ πρόσθετη παροχή ρευστότητας.

Επίσης, η ΕΕΤΣ αύξησε το ημερήσιο άνευ ιστορικότητας όριο έγκρισης συναλλαγών σε 20.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ). Για συναλλαγές μεταξύ 20.000 ευρώ και 250.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών της ετήσιας περιόδου 01/07/2014-30/06/2015, μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων  που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη πλέον κατά 40% (από 20% που ίσχυε).

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις  στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικά των μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας περαιτέρω τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Για τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ή ανά καταθέτη και ανά ημερολογιακό μήνα, το ισχύον συνολικό μηνιαίο εγκριτικό όριο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ιδρυμάτων Πληρωμών ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ.