Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών συγκροτήθηκε η επιτροπή επιλογής μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η θητεία της ορίζεται για δύο έτη, από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 15ης Ιανουαρίου 2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 10/2016).

Η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από τα εξής άτομα:

  • Francesco Papadia - Πρόεδρος της Επιτροπής
  • Júlia Király – Μέλος
  • Eric Rajendra – Μέλος
  • Παναγιώτης Δουμάνογλου – Μέλος
  • Αιμίλιος Αυγουλέας – Μέλος
  • Peter Yngwe – Μέλος

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 4Α, Επιτροπή Επιλογής του τροποποιηθέντος νόμου του Ταμείου 3864/2010, είναι οι ακόλουθες:

  • Η ετήσια αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, βάσει κριτηρίων που καθορίζει η ίδια και που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του σκοπού του Ταμείου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες κάθε Οργάνου.
  • Η προεπιλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, ο καθορισμός του εύρους των αποδοχών τους, καθώς και οι λοιποί όροι απασχόλησής τους.