Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει ειδικό τέλος 2% επί της αξίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως αντιστάθμισμα για τα πνευματικά δικαιώματα που χάνονται από την ηλεκτρονική πειρατεία.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για «τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», που έχει αναρτηθεί στο opengov.gr, το οποίο και βρίσκεται ακόμα σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης.

Η επίμαχη διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 69 όπου περιγράφει την αμοιβή των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων με 2% από την αγορά υπολογιστών.

Ειδικότερα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 ν. 2121/1993 τροποποιείται ως εξής:

α. Το πρώτο εδάφιό της τροποποιείται ως εξής: «3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως (συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές ή εξαρτήματα μη ενσωματωμένα ή ενσωματώσιμα στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν σε συνάρτηση με αυτούς και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακή αντιγραφή ή για την ψηφιακή μετεγγραφή από ή προς αναλογικά μέσα (εξαιρουμένων των εκτυπωτών), μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής – όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά μέσα/ δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στον δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των προς εξαγωγή ειδών.»

β. Προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ορίζεται σε 2% της αξίας τους. Η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής του προηγουμένου εδαφίου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τής κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.»

Το θέμα έχει απασχολήσει έντονα το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του Συνδέσμου την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρός του Αναστάσιος Τζήκας έκανε λόγο για ένα «εντελώς παράλογο μέτρο που θα πλήξει μια δραστηριότητα πολύ περιορισμένων περιθωρίων μικτού κέρδους. Είναι σαν να φορολογήσουμε τα μηχανάκια, επειδή συχνά τα χρησιμοποιούν οι ληστές προκειμένου να κλέψουν τις τράπεζες».

Δείτε εδώ την διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο