Μειώθηκε κατά 0,1% ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον ∆εκέµβριο του 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2014 και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015 σηµείωσε αύξηση κατά 22,9%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου τον ∆εκέµβριο του 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2014, σηµείωσε αύξηση κατά 0,4% και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015 σηµείωσε αύξηση κατά 22,4%.

Ο εποχικά διορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) γενικός δείκτης κύκλου εργασιών, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015 σηµείωσε αύξηση κατά 1,9%.

Ο εποχικά διορθωµένος γενικός δείκτης όγκου, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015 σηµείωσε αύξηση κατά 1,7%.