Το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα δάνεια σε καθυστέρηση, σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών τον Δεκέμβριο του 2015, ενισχύθηκε η κεφαλαιακή τους βάση σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αναφέρει ο κ. Σάλλας και επισημαίνει ότι η ακολουθούμενη πολιτική ενεργητικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, οδήγησε σε μείωση, μετά από πολλά χρόνια αυξητικής πορείας, του δείκτη NPLs στο 39,5% από 40,5% το Σεπτέμβριο 2015. Αντίστοιχα, ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση, μειώθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου (80 εκατ. ευρώ από 385 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις του τελευταίου τριμήνου, βελτίωσε το δείκτη κάλυψης στο 65% από 61%, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Σταύρος Λεκκάκος, αναφέρει ότι η Τράπεζα Πειραιώς, με ισχυρή δέσμευση στους επιχειρηματικούς της στόχους, επέτυχε το έτος 2015 αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 15% στα 1.125 εκατ ευρώ, καθώς τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% και το κόστος λειτουργίας χωρίς τα έκτακτα έξοδα, μειώθηκε περαιτέρω κατά 5%.

Η ρευστότητα του Ομίλου στο 4ο ο του 2015 ενισχύθηκε, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ στα 39 δισ. ευρώ και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 3,1 δισ. στα 32,7 δισ. ευρώ. Σε αυτό συνέβαλε η μείωση της αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά την υπογραφή του νέου οικονομικού προγράμματος τον Αύγουστο 2015, αλλά και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα της τελευταίας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 10 δισ. ευρώ ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 17,8% αναφέρει ο Σταύρος Λεκκάκος, CEO

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2015 αυξήθηκαν κατά 15% στα 1.125 εκατ. ευρώ. Σε τριμηνιαία βάση, το 4o τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 18% έναντι του 4ου τριμήνου 2014:

  • Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 2015 διαμορφώθηκαν σε 1.877 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% έναντι του 2014. Κατά το 4ο τρίμηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο έναντι του 3ου τριμήνου 2015.
  • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% το 2015 στα 306 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα κυρίως από την οικονομική αβεβαιότητα, την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ στο 4ο τρίμηνο 2015 ανέκαμψαν και διαμορφώθηκαν στα 79 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση 10% έναντι του 3ου τριμήνου του 2015.
  • Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 2015 ανήλθαν σε 2.374 εκατ. ευρώ, αυξημένα 4% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 4ο τρίμηνο σε 608 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2014.
  • Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, μετά από μακρά χρονική περίοδο, παρουσίασε μείωση στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων μειώθηκε και διαμορφώθηκε το 4ο τρίμηνο σε 80 εκατ. από 385 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο, ή 12 μονάδες βάσης (μ.β), από 56 μ.β. επί των δανείων. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ενισχύθηκε στο 65% από 61% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.
  • Οι προβλέψεις δανείων το 2015 ανήλθαν σε 3.487 εκατ. ευρώ έναντι 3.670 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου και διαμορφώνοντας τις σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2015 σε 17.480 εκατ. ευρώ ή 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κατά το 4ο τρίμηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε 1.384 εκατ. ευρώ από 244 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο του 2015, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς και την περαιτέρω πτώση των τιμών ακινήτων. Το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων, δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα και με μακροπρόθεσμες λύσεις το πρόβλημα των δανείων σε καθυστέρηση, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.
  • Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους, διαμορφώθηκαν σε ζημιά 1.858 εκατ. ευρώ το 2015, εκ των οποίων ζημιά 1.238 εκατ. ευρώ αφορά το 4ο τρίμηνο του έτους, λόγω των αυξημένων εξόδων προβλέψεων.