Δυναμικές δράσεις για τους φοροδιαφεύγοντες, όπως διενέργεια συνεχών ελέγχων, σταδιακή ανάπτυξη e - περιουσιολογίου, εφαρμογή συστήματος για όσους πληρώνονται με κάρτες χωρίς να εκδίδουν απόδειξη, αλλά και την επέκταση του μητρώου τραπεζικών λογαριασμών σε δάνεια και μετοχές είναι μόνο κάποια από τα μέτρα που ετοιμάζει η ΓΓΔΕ, με άμεση εφαρμογή μέσα στο 2016. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απολογιστική έκθεση πεπραγμένων της για το 2015 που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της Γραμματείας www.publicrevenue.gr. υπάρχει προγραμματισμός για νέες δράσεις, όπως δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ φορολογούμενου στο Elenxis με στοιχεία μεταβολών, ληξιπρόθεσμα, εισπράξεις, δηλώσεις, δελτία πληροφοριών, ταυτοποιημένα στοιχεία τρίτων κ.α.

Παράλληλα στην απολογιστική έκθεση περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως η επέκταση του μητρώου τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου να περιληφθούν σε αυτό και τα στοιχεία για τις πληρωμές δανείων και τις χρηματιστηριακές και άλλες συναλλαγές χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δράσεις της ΓΓΔΕ ετοιμάζεται το ''σάρωμα'' μέσω εντατικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και φορολογούμενους.

Αναλυτικά, ο προγραμματισμός της ΓΓΔΕ για το 2016 περιλαμβάνει:

- Διενέργεια 22.000 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ.

- Διενέργεια 28.000 προληπτικών ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

- Διενέργεια 200 ερευνών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της απάτης Φ.Π.Α. και του λαθρεμπορίου.

- Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 30% των υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

- Προτεραιοποίηση (βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου Ελεγκτικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους.

- Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση e-περιουσιολογίου (συγχρηματοδοτούμενο έργο).

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος με σκοπό τον εντοπισμό όσων επιτηδευματιών πληρώνονται με πλαστικό χρήμα, χωρίς έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης.

- Υλοποίηση Πλάνου Προώθησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών.

- Επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πλη- ρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.) σε: α) δανειακές συναλλαγές β) χρηματιστηριακά προϊόντα.

- Δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ φορολογούμενου στο Elenxis με στοιχεία μεταβολών, ληξιπρόθεσμα, εισπράξεις, δηλώσεις, δελτία πληροφοριών, ταυτοποιημένα στοιχεία τρίτων και λοιπά στοιχεία που διαθέτουν τα υποσυστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε..

- Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της "Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε." για τη λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας σε υποθέσεις ελέγχου και είσπραξης.