Σε διψήφια ποσοστά μειώσεων ​υποχρεούνται να προχωρούν πλέον αρκετά επαγγελματικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης καθώς καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι (εισφορές υπέρ τρίτων) οι οποίοι ενίσχυαν τις εισροές τους ενώ την ίδια ώρα λιγοστεύουν έως μηδενίζονται τα αποθεματικά τους.

Πρόκειται για επικουρικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης προσωπικού ,όπως ένστολοι,αρτοποιοί,εργαζόμενοι σε ασφαλιστικές εταιρείες,στο εμπόριο τροφίμων,σε εταιρείες Πετρελαιοειδών,δημοσιογράφοι κλπ που τα μέλη τους επέλεξαν να μετατραπούν η να παραμείνουν επαγγελματικά και να λειτουργήσουν αυτόνομα(βασιζόμενα στους δικούς τους πόρους )αποφεύγοντας έτσι να ενταχθούν στο ενιαίο Επικουρικό.(ΕΤΑΑ).

Ωστόσο ο διοικήσεις τους είναι υποχρεωμένες να προχωρούν ,κάθε χρόνο, σε αναλογιστικές μελέτες που οδηγούν σε επαναϋπολογισμό των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων με βάση συντελεστές βιωσιμότητας και ισοσκέλιση εισροών-εκροών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών το οποίο ανακοίνωσε στα μέλη του νέες μειώσεις 20% από 1ης Μαρτίου ,ενώ είχε προηγηθεί μείωση κατά 10% από 1ης Ιανουαρίου.

Στο συγκεκριμένο ταμείο καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος ένα τοις χιλίοις επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών πετρελαιοειδών ο οποίος κάλυπτε τα 2/3 των συνολικών του εισροών του.Ανάλογες νέες μειώσεις επέρχονται και σε άλλα επαγγελματικά επικουρικά ταμεία ασφάλισης όπως των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος που εισέπραττε ( εισφορά 1%-5% από όλα τα συμβόλαια ασφάλισης) και στο οποίο έχουν ήδη επέλθει μειώσεις έως 35%.