Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής «Επιτροπής Εξωστρέφειας», που συστάθηκε με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και καθυστερήσεων, και τον συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων όλων των επιμέρους φορέων και οργανισμών του δημοσίου για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωστρέφειας, Γιώργος Σταθάκης, στην εισαγωγική ομιλία του επισήμανε ότι ο ρόλος και η σαφής πολιτική δέσμευση της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας είναι να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων με στόχο τη βελτιστοποίηση της προσπάθειας.

Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη των θεσμικών ικανοτήτων και υποδομών του δημοσίου τομέα και στην κινητοποίηση και βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων που αυτός διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό επελέγησαν τρεις βασικοί στρατηγικοί στόχοι γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις του σχεδίου: (α) η ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης που τίθεται στη διάθεση τόσο των εξαγωγέων όσο και των διαμορφωτών πολιτικής σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εξαγωγικής δραστηριότητας, (β) η ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας, ως βασικού μηχανισμού διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και (γ) η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών ή και  ιδιωτικών φορέων.

Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξής επιχειρηματικών και εξαγωγικών φορέων:

-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

-Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

-Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

-Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

-Enterprise Greece.

Μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας είναι: Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτριος Μάρδας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ηλίας Ξανθάκος, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γεώργιος Τσίπρας, ο Γενικός  Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Τζιάλλας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νικόλαος Στουπής, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Γεώργιος Πιτσιλής, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Δημήτριος Παπαγιαννάκος και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ευστράτιος Ζαφείρης.