Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοίνωσε ότι αίρεται από σήμερα, η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε."

Η απόφαση πάρθηκε καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρεία προέβη σε επανακατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε γνώμη με θέματα έμφασης. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι μετοχές της εταιρείας "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.", παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, διότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών και συνακόλουθα δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.