Δραματικές επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κλάδο, έχει επιφέρει η οικονομική κρίση την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), δεν ξεπερνάει τις 610.000 επιχειρήσεις,  ο αριθμός των  «micro» επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί περίπου 475.000 θέσεις εργασίας, με την συνολική απασχόληση σε αυτές να εκτιμάται στο 1.100.000 εργαζομένους.

Πλήττονται οι «micro» επιχειρήσεις

Επαρχής της οικονομικής κρίσης έχουν κλείσει περίπου 250.000 ΜμΕ, εκ των οποίων οι περίπου 230.000 ήταν πολύ μικρές «micro» επιχειρήσεις που βάσει του επίσημου ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από δέκα άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ ή ο ισολογισμός τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αυτά υπογραμμίζει η ΕΣΕΕ σε ενημερωτικό έγγραφό της προς τα μέλη της με το οποίο γνωστοποιεί ότι ενέταξε την κατάταξη και υποχρεώσεις των εταιρειών, κατ' εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία καθιερώνει μία νέα μορφή επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο, τη «μικροεπιχείρηση».

Οι επτά πληγές της αγοράς

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, υπάρχουν επτά «πληγές» που επηρεάζουν αρνητικά την αγορά

1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια & Πιστωτικά ανοίγματα 117 δις ευρώ

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Εφορία: 86,3 δις € (1/1/2016)

3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία: 15,3 δις €

4. Ακάλυπτες Επιταγές - Απλήρωτες Συναλλαγματικές

5. Μείωση τζίρου στο λιανεμπόριο από 20-40%

6. Αυξήσεις τιμών λόγω μεταβολών ΦΠΑ παρά τον τριετή αποπληθωρισμό.

7. Λουκέτα στο εμπόριο 10.000 το πρώτο τρίμηνο του 2016

Οι τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων

Η νομοθεσία, υιοθετώντας τον ορισμό της ΕΕ για την κατάταξη των επιχειρήσεων, κάνει διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα τις μικροεπιχειρήσεις, τις μικρές και εκείνες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ύψους του ισολογισμού. Πιο αναλυτικά, ως μικροεπιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους, πραγματοποιούν κύκλο εργασιών έως 700.000 ευρώ και ο ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα 350.000 ευρώ, ως μικρομεσαίες αυτές που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους.

Η νέα νομοθεσία επίσης εισάγει περαιτέρω διάκριση για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στα οικονομικά τους στοιχεία και τις θυγατρικές τους εταιρείες, διαχωρίζοντας τους μικρούς από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι μεν πρώτοι απασχολούν έως το πολύ 250 εργαζόμενους, διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 34 εκατ. ευρώ και ύψος ισολογισμού έως 17 εκατ. ευρώ και οι δεύτεροι υπερβαίνουν τα ανωτέρω θεσπισθέντα όρια. Η νέα νομοθεσία καθιερώνει διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις για τους μικρούς απ’ ό,τι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Με σκοπό λοιπόν να βοηθηθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνομοσπονδία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να προωθήσει την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο Ελληνικό εταιρικό δίκαιο καθιερώνοντας την κατηγορία της «μικροεπιχείρησης» στην εθνική μας νομοθεσία εντός του 2016 στην ίδια λογική.

Γ.Λ.