Στο 35% αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω νομοσχέδιο, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α΄152) από τότε που ίσχυσαν.

Πρόκειται για τις διατάξεις που αφορούσαν στην επιβολή ειδικού τέλους 0,05 ευρώ ανά στήλη σε κάθε παίγνιο του ΟΠΑΠ.

Πιο αναλυτικά, το άρθρο 138 του σχεδίου νόμου προβλέπει:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α΄152) καταργούνται από τότε που
ίσχυσαν.

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011 (Α΄180) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα
καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα
ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου
της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν»

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2016.