«Κουτσουρεμένες» θα δουν τις συντάξεις τους χιλιάδες ασφαλισμένοι που θα βγουν στη σύνταξη μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου για το ασφαλιστικό, τον οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Κερδισμένοι αναμένεται να είναι όσοι καταθέσουν αίτηση μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής καθώς οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014.

Η προσωπική διαφορά

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα που καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

Για όσους αποχωρήσουν εντός του 2017 και το 2018, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί ακόμη περισσότερο καθώς θα ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμο, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014 σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, παρακρατουμένης της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης όπως αυτή προβλέπεται στο α. 1 παρ. 30 του Νόμου 4334/2015, όπως ισχύει.

β. Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η ρήτρα ανάπτυξης

Στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί και η ρήτρα βάσει της οποίας, οι συντάξεις θα από το 2017 θα αυξάνονται ανάλογα με την πορεία του τιμαρίθμου και την πορεία  της οικονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

Το συνολικό ποσό της σύνταξης που εκδίδεται μετά την εφαρμογή του νόμου για το ασφαλιστικό, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.