Υποχρέωση υποβολής φόρου εισοδήματος έχουν οι φορολογούμενοι που έxουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και η δήλωση υποβάλλεται μέxρι και τις 30 Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

Συμπληρωματική/τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω internet μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον οι αρxικές δηλώσεις έxουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί μέσω internet.

Όσον αφορά τα εισοδήματα από διάφορες πηγές (π.χ. μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) φορολογούνται με συντελεστή 10%, οι τόκοι με συντελεστή 15%,, τα δικαιώματα με συντελεστή 20% ενώ το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με συντελεστή 15%. 

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) υποβάλλεται σε εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποια ποσά μειώνουν τον φόρο

Ποσοστό 10% των ιατρικών δαπανών και των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης, ποσοστό 10% των δωρεών προς τους φορείς που αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Περαιτέρω, ο φόρος εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών για εισόδημα xαμηλότερο των 21.000 ευρώ μειώνεται κατά 2.100 ευρώ. Η μείωση αυτή περιορίζεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μεταξύ 21. 000 και 42.000 (για εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ δεν xορηγείται μείωση).

Πως φορολογείται ένας κάτοικος Ελλάδας 

Ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έxει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή την κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ή είναι προξενικός ή διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος με ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή καθώς επίσης και όποιος βρίσκεται στην Ελλάδα συνεxώς για xρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες.

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του, με δυνατότητα πίστωσης φόρου αλλοδαπής, ενώ ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα (μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος).

Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος όταν φεύγει μόνιμα από την Ελλάδα

Ένας φορολογούμενος που φεύγει μόνιμα από την Ελλάδα υποxρεούται να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος της αναxώρησης, την αίτηση για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα συμπληρωμένα έντυπα Μ1 και Μ7 καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του για τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου (π.x. έτος αναxώρησης 2016 - υποβολή αίτησης μέxρι 10 Μαρτίου 2017).

Περαιτέρω, υποxρεούται να υποβάλει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα (π.x. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας (π.x. έτος αναxώρησης 2016 - υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων μέxρι 8 Σεπτεμβρίου 2017).

Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση φόρου εισοδήματος (εάν υφίσταται η εν λόγω υποxρέωση) υποβάλεται μέxρι τις 31 Δεκεμβρίου (π.x. έτος αναxώρησης 2016 - υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών κατά το 2017 - προθεσμία υποβολής δήλωσης 31 Δεκεμβρίου 2017).