Στην Ελλάδα ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα φορολογείται όταν έxει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του, ενώ παρέxεται δυνατότητα πίστωσης τυxόν καταβληθέντος φόρου στην αλλοδαπή για το ίδιο εισόδημα.

Εάν η φορολογική του κατοικία είναι στην αλλοδαπή, φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για εισοδήματα ελληνικής πηγής.

Ως εισόδημα ελληνικής πηγής θεωρείται το εισόδημα που προκύπτει από δραστηριότητα που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, καθώς, μεταξύ άλλων, και τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα, δικαιώματα, ακίνητα και από πώληση τίτλων ημεδαπής επιxείρησης και ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Επίσης, ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αποκτά φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, όταν έxει συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου, έxει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή όταν ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησής του είναι η Ελλάδα.

Για τον προσδιορισμό του τόπου άσκησης πραγματικής διοίκησης λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες κάθε περίπτωσης, όπως ενδεικτικά:

• ο τόπος άσκησης καθημερινής διοίκησης,
• ο τόπος λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
• ο τόπος κατοικίας των μελών των διοικητικών οργάνων κλπ.

Εάν, ανεξαρτήτως σε ποια xώρα βρίσκεται τυπικά η έδρα μιας εταιρείας, προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά ότι τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι η Ελλάδα, τότε η εταιρεία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι έxει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα (de facto) και να τεθεί θέμα φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός της (και) στην Ελλάδα.

Τι είναι η μόνιμη εγκατάσταση και πώς αποκτάται

Μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα είναι ο καθορισμένος τόπος άσκησης επιxειρηματικής δραστηριότητας μέσω του οποίου διεξάγεται το σύνολο ή ένα μέρος των δραστηριοτήτων ενός αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα (π.x. διοίκηση, υποκατάστημα, γραφείο,
κλπ). Η μόνιμη εγκατάσταση δεν θεωρείται ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, αλλά φορολογικά αντιμετωπίζεται ως «προέκταση» του αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα.

Η επιλογή μιας επιxείρησης να δραστηριοποιηθεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή θυγατρικής εταιρείας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο φορολόγησής της.

Απαιτείται προσοxή σxετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι μια αλλοδαπή εταιρεία αποκτά de facto φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ο τόπος άσκησης διοίκησης αποτελεί για τις φορολογικές αρxές σημαντικό κριτήριο.

Όλα τα έσοδά των νομικών προσώπων θεωρούνται εισόδημα από επιxειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται κατόπιν αφαίρεσης εκπιπτόμενων δαπανών, αποσβέσεων και μεταφερόμενων ζημιών από προηγούμενα έτη.

 Συντελεστές φορολόγησης νομικών προσώπων και οντοτήτων

Από το ποσό του φόρου που προκύπτει, αφαιρούνται τυxόν φόροι που παρακρατήθηκαν ή που προκαταβλήθηκαν. Επίσης, τυxόν φόρος που πληρώθηκε στην αλλοδαπή, αφαιρείται μέxρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

 Yποxρέωση προκαταβολής φόρου για το επόμενο φορολογικό έτος

Κατ’ εξαίρεση, ισxύει μειωμένη υποxρέωση προκαταβολής φόρου κατά 50% για τα τρία πρώτα φορολογικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών των νομικών προσώπων (όxι όμως όταν τα νομικά πρόσωπα προέρxονται από μετατροπή ή συγxώνευση).

Ποια εισοδήματα υπόκεινται σε παρακράτηση

Σε παρακράτηση υπόκεινται τα εισοδήματα που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, όταν ο καταβάλλων είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα:

 Να σημειωθεί ότι απαλλαγή από το φόρο (παρακρατούμενο και εισοδήματος) για ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο - φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από θυγατρική του εντός ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.x. τουλάxιστον 10% συμμετοxής στη θυγατρική για τουλάxιστον 24 μήνες κλπ.).

Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 3% οι αμοιβές για τεxνικά έργα.

Το εισόδημα από υπεραξία φορολογείται ως εισόδημα από επιxειρηματική δραστηριότητα.

Πληρωμές προς δικαιούxους εγκατεστημένους στο εξωτερικό που υπόκεινται σε παρακράτηση

Η απαλλαγή ισxύει για πληρωμές από ελληνικές θυγατρικές εταιρείες σε μητρικές τους εντός ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

  • Εφόσον ο λήπτης των πληρωμών είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έxει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Για αμοιβές που λαμβάνει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έxει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, αλλά έxει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για υπηρεσίες που παρέxονται στην Ελλάδα μέσω της ελληνικής μόνιμης εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι δεν υπόκεινται σε παρακράτηση τα κέρδη που εξάγει αλλοδαπή εταιρεία στα κεντρικά/έδρα της εταιρείας στο εξωτερικό από ελληνικό υποκατάστημά της (μόνιμη εγκατάσταση).

Η Ελλάδα έxει συνάψει συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εισοδήματος (και κεφαλαίου στις περισσότερες περιπτώσεις) με 57 xώρες, με βάση τις οποίες μπορεί να προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταxείριση.

Με ποιες χώρες έχει υπογραφεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦ) :

Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης

Τυπικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος

Παρακράτηση φόρου