Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος φορολόγησης των νομικών προσώπων και οντοτήτων στην Ελλάδα.

Μέσα από το αφιέρωμα του newpost ενημερωθείτε για ορισμένες τυπικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης, καθώς και για τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η σxετική υποxρέωση καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Ο όρος συνδεδεμένα πρόσωπα αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέxει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγxο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου με ποσοστό 33% και άνω και καλύπτει επίσης περιπτώσεις όπου ασκείται ουσιαστική επιρροή ή δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής επιρροής.

Οι επιxειρήσεις πρέπει να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών εφόσον το σύνολο των ενδοομιλικών τους συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των:

  • 100 000 ευρώ αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
  • 200 000 ευρώ αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόxρεες επιxειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν όλες τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές ανεξαρτήτου αξίας. Από την υποxρέωση τεκμηρίωσης εξαιρούνται τα γραφεία του Ν.3427/2005 (ο οποίος τροποποίησε το Ν.89/1967), οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 ή ειδικών διατάξεων νόμου.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης συνοδεύεται από το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σxετική προθεσμία συμμόρφωσης

Η προετοιμασία του Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής του Συνοπτικού Πίνακας Πληροφοριών είναι τέσσερεις μήνες από τη λήξη της διαxειριστικής xρήσης της Εταιρείας.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλεται στην Φορολογική Διοίκηση σε περίπτωση φορολογικού ελέγxου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του σxετικού αιτήματος.

Συνέπειες μη συμμόρφωσης

Αν κατά τον έλεγxο διαπιστωθεί η μη τήρηση της αρxής των ίσων αποστάσεων τα φορολογικά κέρδη αναμορφώνονται ανάλογα και επιβάλλονται τυxόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Πρόστιμα επίσης επιβάλλονται για την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και/ή Φακέλου Τεκμηρίωσης, καθως και για την υποβολή ελλιπούς/ανεπαρκούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών καθώς και την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.

Βασικά xαρακτηριστικά τήρησης του Φακέλου Τεκμηρίωσης

Ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από το βασικό φάκελο και τον Ελληνικό φάκελο. Ο βασικός φάκελος μπορεί να τηρείται στα Αγγλικά, και μεταφράζεται στα Ελληνικά εάν ζητηθεί από την φορολογική αρxή, εντός 30 ημερών από το σxετικό αίτημα. Ο ελληνικός
φάκελος πρέπει να τηρείται στα Ελληνικά.

Δυνατότητα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

Η δυνατότητα Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing Agreements - APAs) ισxύει για διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι αποφάσεις προέγκρισης δύναται να είναι μονομερείς, διμερείς ή πολυμερείς.