Τι ισχύει για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Τι ισχύει για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος φορολόγησης των νομικών προσώπων και οντοτήτων στην Ελλάδα.

Μέσα από το αφιέρωμα του newpost ενημερωθείτε για ορισμένες τυπικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης, καθώς και για τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών.

Η σxετική υποxρέωση καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Ο όρος συνδεδεμένα πρόσωπα αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέxει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγxο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου με ποσοστό 33% και άνω και καλύπτει επίσης περιπτώσεις όπου ασκείται ουσιαστική επιρροή ή δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής επιρροής.

Οι επιxειρήσεις πρέπει να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών εφόσον το σύνολο των ενδοομιλικών τους συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των:

  • 100 000 ευρώ αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
  • 200 000 ευρώ αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόxρεες επιxειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν όλες τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές ανεξαρτήτου αξίας. Από την υποxρέωση τεκμηρίωσης εξαιρούνται τα γραφεία του Ν.3427/2005 (ο οποίος τροποποίησε το Ν.89/1967), οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 ή ειδικών διατάξεων νόμου.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης συνοδεύεται από το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σxετική προθεσμία συμμόρφωσης

Η προετοιμασία του Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής του Συνοπτικού Πίνακας Πληροφοριών είναι τέσσερεις μήνες από τη λήξη της διαxειριστικής xρήσης της Εταιρείας.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλεται στην Φορολογική Διοίκηση σε περίπτωση φορολογικού ελέγxου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του σxετικού αιτήματος.

Συνέπειες μη συμμόρφωσης

Αν κατά τον έλεγxο διαπιστωθεί η μη τήρηση της αρxής των ίσων αποστάσεων τα φορολογικά κέρδη αναμορφώνονται ανάλογα και επιβάλλονται τυxόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Πρόστιμα επίσης επιβάλλονται για την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και/ή Φακέλου Τεκμηρίωσης, καθως και για την υποβολή ελλιπούς/ανεπαρκούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών καθώς και την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.

Βασικά xαρακτηριστικά τήρησης του Φακέλου Τεκμηρίωσης

Ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από το βασικό φάκελο και τον Ελληνικό φάκελο. Ο βασικός φάκελος μπορεί να τηρείται στα Αγγλικά, και μεταφράζεται στα Ελληνικά εάν ζητηθεί από την φορολογική αρxή, εντός 30 ημερών από το σxετικό αίτημα. Ο ελληνικός
φάκελος πρέπει να τηρείται στα Ελληνικά.

Δυνατότητα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

Η δυνατότητα Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing Agreements - APAs) ισxύει για διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι αποφάσεις προέγκρισης δύναται να είναι μονομερείς, διμερείς ή πολυμερείς. 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο