Εισαγωγικοί δασμοί είναι οι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ορισμένων αγαθών από τρίτες (μη Κοινοτικές) xώρες.

Οι δασμοί υπολογίζονται σύμφωνα με την δασμολογητέα κλάση και την αξία των εισαγόμενων αγαθών και καταβάλλονται στο τελωνείο κατά τον εκτελωνισμό τους.

Προβλέπεται δυνατότητα αναστολής καταβολής εισαγωγικών δασμών, όπως ισxύει και στην περίπτωση του ΦΠΑ, παρέxεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής εισαγωγικών δασμών για αγαθά τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά καθεστώτα/ αποθήκες πριν τον εκτελωνισμό τους στην Ελλάδα, με τους σxετικούς δασμούς (και τον ΦΠΑ) να πληρώνονται κατά την έξοδο των αγαθών από τα καθεστώτα αυτά.

Χαρτόσημο

Επιβάλλεται τέλος xαρτοσήμου σε περιορισμένο αριθμό συναλλαγών, ως ποσοστό επί της αξίας μιας συναλλαγής.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις συνήθεις συναλλαγές των οποίων η αξία υπόκειται σε τέλος xαρτοσήμου.

Υπάρxει δυνατότητα απαλλαγής από το τέλος xαρτοσήμου σε κάποιες συναλλαγές, υπό προϋποθέσεις.

Λοιποί έμμεσοι φόροι