Μειωμένη κατά 4% εμφανίστηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο φέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών της χώρας κινήθηκε πτωτικά κατά 2,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσίασε µείωση 4% τον Μάρτιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, έναντι αύξησης 5,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 23,8%.
β. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 2,5%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις στην παραγωγή ειδών ένδυσης (17,5%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (10,7%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (32,3%) και µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων (43,3%).
γ. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 5,1%.
δ. Στη µείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 1,9%.

Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 παρουσίασε µείωση 0,8% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2015, έναντι αύξησης 2,5% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης, παρουσίασε µείωση 0,8% τον Μάρτιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2016.