Το πρώτο τετράμηνο του 2016 η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) συνέχισε το έργο της, συνεδριάζοντας σε καθημερινή βάση προκειμένου να εξετάζει τα αιτήματα τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων τα όποια  της προωθούνται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός της ΕΕΤΣ είναι να επεξεργάζεται και εξετάζει ει δυνατόν και αυθημερόν όλα τα αιτήματα  που δέχεται με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από την απαραίτητη για την εξέτασή τους τεκμηρίωση.

Ο ημερήσιος μέσος όρος αιτημάτων που εξετάζεται από τις αρχές του 2016 ανέρχεται σε 196 και είναι μειωμένος κατά 53 αιτήματα από τον αντίστοιχο ημερήσιο μέσο όρο του 2ου  εξαμήνου 2015 (249 αιτήματα/ημέρα). Σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά η αύξηση των ορίων των Υποεπιτροπών, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση 1/08.01.2016 της ΕΕΤΣ (ΦΕΚ Β’8), καθώς και οι μέχρι σήμερα άρσεις των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Β’ 4_07.01.2016 και ΦΕΚ Β’684_15.03.2016).

Συγκεκριμένα, το 1ο τετράμηνο του 2016 η ΕΕΤΣ εξέτασε 21.211 αιτήματα εκ των οποίων αυτά που εγκρίθηκαν αντιστοιχούν σε  ποσοστό 65% ήτοι € 7.185 εκ.,  7% απορρίφθηκε ενώ το υπολειπόμενο 28% αφορούσε αιτήματα τα οποία είτε αρχειοθετήθηκαν είτε ανακλήθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αναλυτικά, σε σχέση με τους επιμέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στον τομέα των τροφίμων εγκρίθηκαν € 367 εκ.  (5% επί του συνόλου), στον τομέα των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων  € 686 εκ.  (9% επί του συνόλου), στον τομέα της ενέργειας € 1.346 εκ.  (19% επί του συνόλου), στον τομέα εισαγωγής πρώτων υλών για την εγχώρια παραγωγή € 505 εκ.  (8% επί του συνόλου), στον τομέα των υπηρεσιών € 78 εκ.  (1% επί του συνόλου), σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες € 472 εκ.  (7% επί του συνόλου) και στους λοιπούς τομείς € 3.723 εκ.  (50% επί του συνόλου). Τέλος σε αιτήματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα εγκρίθηκαν € 8 εκ.  (1% επί του συνόλου).

Επιπλέον, ποσό € 4.792 εκ. εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα φυσικά πρόσωπα) ανήλθε σε € 11.486  εκ.

Ειδικότερα, κατά το 1ο τετράμηνο του 2016 η ΕΕΤΣ και οι Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ενέκριναν € 11.486 εκ. για εισαγωγές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και καυσίμων,  έναντι αντίστοιχου ποσού € 14.874 εκ. το τετράμηνο Ιανουάριου  – Απρίλιο 2015.

Αναθεώρηση ορίων για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό έως του ποσού των 1.000 ευρώ

Σε συνέχεια της από 11 Μαρτίου 2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 684/ 15.3.2016)  η ΕΕΤΣ προχώρησε στην ανακατανομή του συνολικού μηνιαίου ορίου για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη και τα στατιστικά δεδομένα προηγούμενων μηνών (ΦΕΚ Β΄ 1069/ 21.4.2016).

Ειδικότερα, για τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, έως του ποσού των χιλίων  (1.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή/ καταθέτη και ανά ημερολογιακό μήνα, αντίστοιχα, το ισχύον συνολικό μηνιαίο εγκριτικό όριο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ιδρυμάτων Πληρωμών ανέρχεται σε €72,3 εκ.