Σχεδόν 90.000 δικαιούχοι θα επιστρέψουν το ΕΚΑΣ Ιουνίου, ενώ το επίδομα δεν θα δοθεί σε όσους συνταξιοδοτηθούν από τις 13 Μαΐου και μετά ακόμη κι αν πληρούν όλα τα κριτήρια. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες προς όλα τα Ταμεία που περιλαμβάνει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την καταβολή του ΕΚΑΣ, το επίδομα  δικαιούνται ήδη συνταξιούχοι καθώς και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης έως και τις 12 Μαΐου 2016, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. 

Αναλυτικά, εντός του 2016 ΕΚΑΣ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν  όσοι: 

  • Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο ηλικίας δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος δικαιούχος συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (65ο) εντός του 2016, θα λάβει το ΕΚΑΣ από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα. 
  • Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα δεν υπερβαίνει τα 7.972  ευρώ. 
  • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου δεν υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ. 
  • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. 
  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης του Μαΐου 2016, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τα 664 ευρώ. Μάλιστα, ο κρίσιμος μήνας  Μάιος του  2016 πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης. 

Επίσης, ξεκαθαρίζεται ότι τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των παραπάνω εισοδηματικών κριτηρίων. Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται εξολοκλήρου, στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. 

Αντίθετα, καταβάλλονται τα 2/3 του κάθε φορά προβλεπόμενου ποσού, στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη καθώς και αυτούς που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. 

Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης.