Με συμπληρωματικές διατάξεις (τροπολογίες) που ψηφίστηκαν στα μέσα της προηγούμενης αλλάζουν μια σειρά προηγούμενοι νόμοι και κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Αναλυτικά, οι νέες αλλαγές, που δεν έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας έχουν ως εξής:

* Καταργούνται οι πόροι που χρηματοδοτούσαν το πρώην ΤΣΜΕΔΕ  οι πόροι από το Ταμείο Νομικών, το ΤΣΑΥ, και παραμένει μέχρι τέλος Ιουλίου το αγγελιόσημο στα Ταμεία των δημοσιογράφων.

* Εξισώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά στις οικογενειακές παροχές. Όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τις 12

Μαίου του 2016 δεν θα έχουν τα επιδόματα συζύγου ή τέκνων που προβλέπονταν από τις παλιές διατάξεις. Οι εκκρεμείς αιτήσεις μέχρι 11/5 θα εξεταστούν με το παλιό καθεστώς.

* Καταργούνται οι διατάξεις του νόμου 2084 του 1992 που ήταν ευνοϊκές για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993) όσον αφορά στον χρόνο

θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη, καθώς προέβλεπαν πως διάστημα ίσο τουλάχιστον προς 6 μήνες λογίζεται ως έτος.

* Αλλάζει επί τα χείρω το όριο περικοπής της σύνταξης για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Μετά την συμπλήρωση των 55 θα χάνουν το 70% από το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος συντάξεων που υπερβαίνει τα 780 ευρω (αντί 970 ευρώ).

* Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους παίρνουν μειωμένη σύνταξη, αναπηρική ή χηρείας.

Ειδικότερα το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 του πλήρους ποσού για τους συνταξιούχους : α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη

(είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση προβλέπεται), β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους

στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο επίδομα.

Για παράδειγμα : συνταξιούχος αναπηρίας ΙΚΑ ετών 66 με ποσοστό 80%, δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016, επανακρίνεται το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό αναπηρίας

70%. Θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το 2016 και η μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα επέλθει το 2017 εφόσον, δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων το ΕΚΑΣ του 2017.

Για τις συντάξεις χηρείας το ΕΚΑΣ επιμερίζεται στους συνδικαιούχους κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης.