Το τέλος της κρατικής χρηματοδότησης του Ταμείου και η πρόβλεψη για μηδενικά ελλείμματα που περιλαμβάνει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τα μερίσματα των Δημοσίων Υπαλλήλων οδηγούν αναπόφευκτα σε μεγάλες μειώσεις που θα πλήξουν άμεσα 280.000 συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου τα χορηγούμενα μερίσματα στους μερισματούχους θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις καταθέσεις του μετόχου και θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων, καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου

Με την τροπολογία εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) με σκοπό αφενός, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου μερίσματος με τις καταθέσεις και αφετέρου, την επίτευξη ενός «δίκαιου τρόπου υπολογισμού των μερισμάτων που εξυπηρετεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης», που όμως οδηγεί σε μειώσεις των ήδη καταβαλλόμενων μερισμάτων, κατά περίπου 32%.

Καυστική είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ που σημειώνει ότι "μόλις 2 εβδομάδες μετά τη ψήφιση του ασφαλιστικού, η κυβέρνηση με αιφνιδιαστική τροπολογία που αφορά τη λήψη απόφασης για το νέο συντελεστή αναπλήρωσης του Μ.Τ.Π.Υ., οδηγεί σε δυσμενέστερη κατάσταση, μετά και τη σημαντική μείωση των μερισμάτων σε ποσοστό άνω του 40%, μετόχους και μερισματούχους.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ταμείου, μια τόσο σημαντική απόφαση που αφορά τη ζωή και το επίπεδο διαβίωσης χιλιάδων συμπολιτών μας, ανατίθεται αποκλειστικά σε μονομελές όργανο της διοίκησης και χωρίς καμία ευθύνη του εποπτεύοντος Υπουργείου".

Τέλος σημειώνουν ότι στις «νομοτεχνικές βελτιώσεις» και τροποποιήσεις του ν.4387/2016 που ψηφίστηκαν την Πέμπτη 2/6/16, περιλαμβάνεται τροπολογία η οποία ορίζει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. ως μοναδικό υπεύθυνο για να αποφασίζει για το ύψος του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης – χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.