Η MIG ανακοίνωσε ότι οι κ.κ. Ευθύμιος Μπουλούτας και Μάρκος Φόρος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρίας, οι οποίες και έγιναν αποδεκτές.

Περαιτέρω, ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας εξελέγη ο κ. Φώτιος Καρατζένης.