Η μία μετά την άλλη οι εταιρείες ανακοινώνουν τις οφειλές που έχει η Μαρινόπουλος προς αυτές.

Ειδικότερα, η Creta Farm έχει απαιτήσεις 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έχει εξασφαλίσεις για τα 0,5 εκατομμύρια.

Η εταιρεία έχει ήδη εγκαίρως προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, αναφέρει σε ενημέρωσή της στο Χρηματιστήριο.

Η Κρι – Κρι από την πλευρά της τονίζει πως το «το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της γαλακτοβιομηχανίας Κρι - Κρι  από τη Μαρινόπουλος ΑΕ . είναι της τάξης των 5,5 εκατ.ευρώ. Εξ αυτού, για ποσό 5 εκατ. ευρώ έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής».

Σύμφωνα με την Κρι-Κρι, η  συνεργασία της εταιρείας με τη Μαρινόπουλος Α.Ε. έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, και έτσι στην περίοδο 1/1-31/5/2016 αντιπροσώπευε το 3,2% του κύκλου εργασιών. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι στο σύνολο της χρήσης 2016, οι πωλήσεις της εταιρείας προς τη Μαρινόπουλος  δεν θα ξεπεράσουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας Σαράντης από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η Σαράντης σε ανακοίνωση προς το ΧΑ: « ενόψει του γεγονότος ότι βάσει του κατατεθειμένου σχεδίου αίτησης υπαγωγής της Μαρινόπουλος Α.Ε. στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ν. 3588/2007, το οποίο και επισκοπήσαμε, άπαντες οι προμηθευτές αναμένεται να εξοφληθούν ως προς το σύνολο των απαιτήσεών τους (έστω και με ορίζοντα 15ετίας), εκτιμούμε ότι η πρόσφατη αυτή εξέλιξη δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση ως προς την εισπραξιμότητα της εν λόγω απαίτησης της εταιρείας. 

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας από την εταιρεία Μαρινόπουλος ανέρχεται στις 30 Ιουνίου στα 4,2 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτού του ποσού (1εκατ.)  έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring) με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος από τη Μαρινόπουλος στην εισηγμένη εταιρεία να ανέρχεται σε  3,2 εκατ. ευρώ. 

Η Ευρωφάρμα έχει απαιτήσεις από τη Μαρινόπουλος, 678.000 ευρώ Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εβροφάρμα γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

  • το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.  και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε 677.939,58 ευρώ και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε 40.254,11 ευρώ για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Η εταιρεία και ο όμιλος είχε διενεργήσει προβλέψεις 121.754 ευρώ για την εκτιμώμενη κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους τους ανωτέρω υπολοίπου.
  • Οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου μας προς την Εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αποτελούν 1,22% και 2,43% του συνολικού κύκλου εργασιών μας για το α' εξάμηνο του 2016 και για τη χρήση 2015, αντίστοιχα.