Σε πλήρη εφαρμογή με διαδοχικές εγκυκλίους θέτει το Ασφαλιστικό το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα όλες οι βασικές παράμετροι του νέου Ασφαλιστικού νόμου επεριεχονται στις εγκυκλίους που θεκαθαρίζουν ποιοι υπάγονται στο παλαιό και ποιοι στο νέο καθεστώς συνταξιοδότησης, τι θα ισχύσει με τις προσωρινές συντάξεις, πως θα δίδεται το εφάπαξ, πως αλλάζουν οι εισφορές και παροχές επικούρησης. 

Αναλυτικά:

1. Καταβολή σύνταξης, όριο 1.300 ευρώ μεικτά

Η επίμαχη εγκύκλιος ορίζει πως «για την εφαρμογή του ορίου των 1.300 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται στο συνταξιούχο από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων σε αυτό το ποσό μόνο της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων». Συνεπώς, για τον καθορισμό του πλέγματος προστασίας, πάνω από το οποίο δεν θα υπάρχει «προσωπική διαφορά» μετά τον επανυπολογισμό της επικουρικής αλλά θα πέφτει «ψαλίδι» λαμβάνονται υπόψη όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις που εισπράττει ο δικαιούχος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Αντίθετα δεν λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα και τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. Μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής το άθροισμα του εισοδήματος δεν μπορεί να πέφτει κάτω από 1.300 ευρώ (μεικτά).

2. Επικουρικές και εισφορές

Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού (ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% κατ έτος για τα χρόνια μέχρι 31/12/2014 και σύστημα προκαθορισμένων εισφορών από 1/1/2015). Με άλλη εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις αυξημένες εισφορές της επικούρησης. Διευκρινίζεται πως για τους δημοσίους υπαλλήλους που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου η εισφορά 3.5% υπολογίζεται μέχρι 31/12/2016 επί των ασφαλιστέων αποδοχών όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/10/2011. Από 1/1/2017 οι εισφορές θα υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως θα ισχύουν τότε (αντίστοιχα με την κύρια ασφάλιση). Διατηρείται η αυξημένη εισφορά των τραπεζουπαλλήλων (ΤΕΑΠΕΤΕ) και των υπαγόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντίστοιχα εισφορά 7% προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους από 1/6/2016 η οποία υπολογίζεται επί των ασφαλιστικών κατηγοριών μέχρι 31/12/2016 και επί του εισοδήματος από 1/1/2017.

3. Εφάπαξ 

Ειδικότερα, η εγκύκλιος για το εφάπαξ προβλέπει πως από 13.5.2016, προϋπόθεση για την καταβολή του βοηθήματος είναι :
α) η λήψη κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, (να έχει εκδοθεί η οριστική πράξη συνταξιοδότησης)
β) η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από το καταστατικό του εντασσόμενου ταµείου, τοµέα, κλάδου ή λογαριασμού Πρόνοιας.
Επομένως, δεν είναι δυνατή η πληρωμή εφάπαξ στην περίπτωση προσωρινής συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ασφαλισθεί σε περισσότερα του ενός Ταµεία, για την θεμελίωση του δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις που διέπουν το τελευταίο από αυτά κατά την ημερομηνία ένταξης (1.1.2017).

Με άλλη εγκύκλιο ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί πως μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου καταργούνται το επίδομα συζύγου και το επίδομα παιδιών για όλους όσοι θα συνταξιοδοτηθούν με το νέο καθεστώς. Οι «νέοι» συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα στήριξης τέκνων και το ενιαίο επίδομα τριτέκνων – πολυτέκνων που χορηγεί ο ΟΓΑ αν τα δικαιούνται.

Εγκύκλιος 1

Εγκύκλιος 2

Εγκύκλιος 3

Εγκύκλιος 4

Εγκύκλιος 5

Εγκύκλιος 6