Έστω και αργά, εγκύκλιος του ΙΚΑ ξεκαθαρίζει ποιες συντάξεις θα υπολογιστούν με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΙΚΑ, όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί με ημερομηνία πριν από τις 12 Μαΐου 2016, από ασφαλισμένους με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα κριθούν με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θεσμοθέτηση του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό.

Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι μοναδικές περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης, όπου ο τρόπος υπολογισμού θα γίνεται με το νέο νόμο, άρα θα προκληθούν μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις έως 25%, σε σχέση με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, είναι εκείνες που αφορούν ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων, καθώς και του ειδικού καθεστώτος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Προϋπόθεση όμως πρέπει να είναι είτε να έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση πριν από το νέο νόμο (ν. 4387/2016) και η σύνταξη να τελεί υπό αναστολή, είτε η απόφαση αυτή να εκκρεμεί. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζονται οι περιπτώσεις σύνταξης αναπηρίας και θανάτου που εμπίπτουν στο νέο ή στο παλαιό καθεστώς συνταξιοδότησης. Πιο αναλυτικά η διοίκηση του Ιδρύματος επισημαίνει τα εξής: 

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύουν, καταργούνται. Αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, δηλαδή μέχρι και την 12.5.2016, είτε εξετάστηκαν είτε βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εμπίπτουν στο ισχύον κατά την 31.12.2014 νομοθετικό πλαίσιο ως προς την βάση υπολογισμού της σύνταξης, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης των αιτούντων (πριν από ή από την 1.1.1993 και μετά).

2. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3. Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 94 για υπαγωγή των ασφαλισμένων στο νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης, εφόσον βάσει των γενικών, καταστατικών ή ειδικών διατάξεων η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των πρώην Ειδικών Ταμείων (άρθρο 9, παρ. 5, εδάφ. στ' του ν. 1976/1991) καθώς και του Ειδικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 56 παρ. 2 του π.δ. 169/2007), για τους οποίους είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση πριν από τη ισχύ του ν.4387/2016, και η σύνταξή τους τελεί σε αναστολή (λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας) είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας (όπως αυτό ορίζεται στη συνταξιοδοτική απόφαση με αναστολή) συμπληρώνεται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την 12/5/2016, αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4387/2016.

4. Κριτήριο για το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου. Όσον αφορά στη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας κατά παράταση, ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του Ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο., εφόσον έχει κριθεί με αυτό η αρχική αίτηση. Αντίθετα, εάν η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας έχει διακοπεί και επαναχορηγηθεί με ημερομηνία έναρξης μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με βάση τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος (και το αντίστροφο) μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016, δηλαδή ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω γήρατος θα γίνει με βάση το νόμο αυτό. 

5. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, κριτήριο για το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης είναι η ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή του θανάτου. Εφόσον επήλθε από 13.5.2016 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.