Τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σταδιακά έως το τέλος του 2021, περιγράφει εγκύκλιος του ΟΓΑ.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έως και κατά 12 έτη για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και τίθεται όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος για γονείς συζύγους και αδελφούς ατόμων με αναπηρία, το οποίο αυξάνεται στα 62 έτη από το 2022 κι έπειτα.

Ολόκληρη η εκγύκλιος

Πρόκειται για προβλέψεις νόμου του 2015 για τη μεταβολή στα γενικότερα όρια συνταξιοδότησης βάσει της οποίας από το 2022 και μετά για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους, με 40 χρόνια ασφάλισης ή του 67ου έτους με 15 χρόνια ασφάλισης. 

Από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του ν.4336/2015, τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 18/8/2015, ημερομηνία ισχύος της διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4336/2015. 

Ως θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεωρούνται εκείνα που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης και το όριο ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε. 

Για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 18/8/2015, τα προβλεπόμενα βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος αυξάνονται σταδιακά έως την 31/12/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Πίνακες 1 και 2 που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις του νόμου ν.4336/2015, με καταληκτικό όριο ηλικίας το 62ο για τον Πίνακα 1 και το 67ο για τον Πίνακα 2. 

 

Παραδείγματα

1. Ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με σύζυγο ανάπηρη σε ποσοστό 80% που μέχρι την 18/8/2015 έχει συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής ασφάλισης και η αναπηρία της συζύγου του πιστοποιείται ότι υπήρχε μέχρι την ημερομηνία αυτή, δικαιούται σύνταξη με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. 

2. Ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, γονέας ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%, συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης το έτος 2017 και συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 37 του Ν.3996/2011. Δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση των 57 ετών και 8 μηνών, που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 , στο νέο όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 55 ετών, για το έτος 2017.