Βαριά πρόστιμα περιμένουν από σήμερα όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις, καθώς τίθεται σε ισχύ η σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. 

Η τροπολογία που υπογράφουν οι κ.κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Τρύφων Αλεξιάδης προβλέπει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά τη διαπίστωση παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων θα συνεχίσουν να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα στο ύψος του ήμισυ του αναλογούντως ΦΠΑ, με τη διαφορά όμως ότι το συνολικό πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 250 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και 500 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.  

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια πενταετία, τα πρόστιμα αυτά θα διπλασιαστούν ενώ εάν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση και άλλη φορά, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται. 

Η τροπολογία: 

«Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. 

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.» 

Με βάση τα παραπάνω ορίζεται  «βάση» προστίμου τα 250 και 500 ευρώ, ανάλογα τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση και το πρόστιμο αυτό κλιμακώνεται ανάλογα την «επανάληψη» της παράβασης. Διατηρείται έτσι το πρόστιμο στο ύψος του ήμισυ του αναλογούντως ΦΠΑ, με τη διαφορά όμως ότι το συνολικό πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 250 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικών(Β΄) βιβλίων και 500 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών (Γ») βιβλίων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία δεν εκδίδει 20 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στις οποίες ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι 100 ευρώ, το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι 250 ευρώ (η «βάση») και όχι στο 50% του αναλογούντος ΦΠΑ δηλαδή 50 ευρώ.