Ανώτερο και κατώτατο όριο στις παρακρατήσεις από τις επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα συνταξιούχων του δημοσίου καθορίζεται με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Με τον τρόπο αυτό, και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παρακρατούμενου κάθε φορά ποσού από τη μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη, με την εισαγωγή κλίμακας παρακράτησης, βάσει του ύψους των συνταξιοδοτικών αποδοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία η ανώτερη αναδρομική παρακράτηση από την καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των μερισμάτων των συνταξιούχους του Δημοσίου για τους επόμενους μήνες:

  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 (ή 10%)  για τις συντάξεις έως 1000 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές)
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει  το 1/6 (ή 16%) για το μέρος της εκείνο της σύνταξης που υπερβαίνει  τα 1000 ευρώ (ακαθάριστα).
  • Δεν μπορεί να πέφτει κάτω από τα 50 ευρώ μηνιαίως.

Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Διαβάστε την τροπολογία