Στους έμμεσους φόρους, δηλαδή στον ΦΠΑ και τους υπόλοιπους φόρους κατανάλωσης οφείλεται η αύξηση των φορολογικών εσόδων, που καταγράφηκε τον Ιούνιο. 

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την έκθεση ανάλυσης των φορολογικών εσόδων, που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και βασίζεται στα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιούνιο του 2016 τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) ανέρχονται σε 3.596.345.155,68 ευρώ, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ (ή 38,86%) έναντι του Ιουνίου του 2015. 

Η αύξηση αυτή για τον Ιούνιο του 2016 διαμορφώθηκε από την αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους κατά 739,41 εκατ. ευρώ και παράλληλα την αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους κατά 267,04 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των συνολικών φορολογικών εσόδων, η κύρια φορολογική επιβάρυνση τον Ιούνιο προέρχεται από την έμμεση φορολογία, με τους έμμεσους φόρους να ανέρχονται στο 61% των συνολικών φορολογικών εσόδων, όταν οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 39%. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιούνιο του 2015 ανέρχονταν σε 56,1% και 43,9%.

Την ίδια ώρα, τον Ιούνιο, τα έσοδα από άμεσους φόρους εμφανίζονται αυξημένα κατά 23,5% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2015, δηλαδή διαμορφώθηκαν σε 1,404 δισ. € έναντι 1,137 δισ. ευρώτον Ιούνιο του 2015.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αύξηση των 267 εκ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ακόλουθες μεταβολές:

• τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος εμφανίζονται αυξημένα κατά 32,3%. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 986 εκ. € τον Ιούνιο του 2016 έναντι 745,33 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους,

• τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται αυξημένα κατά 15,4% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 57,45 εκ. € τον Ιούνιο του 2016 έναντι 49,78 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους,

• τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρουςεμφανίζουν επίσης αύξηση κατά 68,2% και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 33,76 εκ. € τον Ιούνιο του 2016 από 20,07 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους,

• τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους εμφανίζουν επίσης αύξηση κατά 12% και συγκεκριμένα ανέρχονται σε 185,73 εκ. € τον Ιούνιο του 2016 από
165,87 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενους έτους, ενώ

• τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών  εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,5% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 141,09 εκ. € τον Ιούνιο του 2016 έναντι 155,94 εκ. € τον Ιούνιο του 2015, με τη μείωση, ωστόσο, αυτή να μην αντισταθμίζει το ύψος των προαναφερόμενων αυξήσεων.

Έμμεσοι Φόροι

Τα μηνιαία έσοδα από έμμεσους φόρους τον Ιούνιο ανήλθαν στα 2,2 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 50,89% έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Ιουνίου του 2015.

Οι μείζονες κατηγορίες εσόδων που συνεισφέρουν σε υψηλότερο βαθμό στην αύξηση των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 είναι:

•   τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία συνεισφέρουν το 50,31% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους και εμφανίζονται αυξημένα κατά 52,84% (αύξηση 381,31 εκ. €) και
•   τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τελωνεία, τα οποία συνεισφέρουν το 38,59% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους και εμφανίζονται αυξημένα κατά 52,89% (αύξηση 292,65 εκ. €).
Αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους παρουσιάζουν επίσης οι παρακάτω υποκατηγορίες, με μικρή ωστόσο συνεισφορά στο σύνολο των έμμεσων φόρων:
•    τα  έσοδα  από  τους  λοιπούς  φόρους  κατανάλωσης ,  τα  οποία αυξήθηκαν κατά 42,35% (αύξηση 36,14 εκ. €),
•    τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 117,25% (αύξηση 28,71 εκ. €),
•    τα έσοδα από πρόστιμα, προσαυξήσεις και χρηματικές ποινές, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 48,71% (αύξηση 3,89 εκ. €) και
•    τα έσοδα που εισπράττονται για την ΕΕ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 14,03% (αύξηση 1,89 εκ. €).
Μείωση για τον μήνα Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 παρατηρείται στα έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών (ΚΑΕ 1200) κατά 11,19% (μείωση 5,19 εκ. €).
Όπως παρουσιάζεται και στο  Γράφημα 15, για τον Ιούνιο του 2016, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. και τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία κατέχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής (88,90%) στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

Έσοδα από τον ΦΠΑ

Τα συνολικά έσοδα από τον ΦΠΑ, ποσού 1,10 δις €, διαρθρώνονται σε έσοδα από τον ΦΠΑ εγχωρίων, τον ΦΠΑ εγχωρίων και τον ΦΠΑ εισαγομένων, τα οποία τον Ιούνιο του 2016 αντιστοιχούν στο 82,86%, στο 4,39% και στο 12,75% των συνολικών εσόδων από ΦΠΑ, αντίστοιχα.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ εγχωρίων ενισχύθηκαν κατά 51,20% (αύξηση 309,47 εκ. €) τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 και τα έσοδα από τον ΦΠΑ εισαγομένων ενισχύθηκαν αντίστοιχα κατά 19,95% (αύξηση 23,38 εκ. €). Για τον μήνα αναφοράς, στη νέα ομάδα 11202  εμφανίζονται έσοδα ύψους 48,46 εκ. €.

Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αυξήσεων είναι ότι τον Ιούνιο του 2016, τα συνολικά έσοδα από τον ΦΠΑ ενισχύθηκαν κατά 381,31 εκ. € έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015 (ποσοστιαία μεταβολή 52,84%) (Γράφημα 16). Η κατηγορία που κυρίως συνετέλεσε στην εν λόγω αύξηση είναι τα έσοδα από τον ΦΠΑ σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω των Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 1119), τα οποία αυξήθηκαν κατά 283,62 εκ. €, διαμορφούμενα σε 646,23 εκ. €. Εκτός από τη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων, σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των συνολικών εσόδων από ΦΠΑ έχουν τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού (ΚΑΕ 1118, αύξηση κατά 147,58%, ήτοι 78,07 εκ. €), τα έσοδα από  την  επιβολή  ΦΠΑ  στην  αιθυλική  αλκοόλη  και  σε  αλκοολούχα  ποτά  που εισπράττεται μέσω των τελωνείων (ΚΑΕ 1122, τα οποία ανήλθαν στα 32,80 εκ. €) και τα έσοδα από ΦΠΑ στα λοιπά εισαγόμενα (ΚΑΕ 1151, αύξηση κατά 21,74% ήτοι 24,74 εκ. €).

Από την άλλη, υπάρχουν ΚΑΕ, οι οποίοι έχουν υποστεί – τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 - μείωση, η οποία όμως ήταν μικρότερου ύψους από τις προαναφερόμενες αυξήσεις. Συγκεκριμένα, την υψηλότερη πτώση σε απόλυτο μέγεθος εμφανίζουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω των Τελωνείων (ΚΑΕ 1115), τα οποία φαίνεται να υποχώρησαν κατά 43,87 εκ. € (διαμόρφωση στα 6,87 χιλ. €). Η μείωση, ωστόσο, αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση, αφού οφείλεται στην ανάλυση του ΚΑΕ 1115 στη νέα ομάδα 1120. Πτώση παρουσίασαν επίσης τα έσοδα από τον ΦΠΑ στα εγχώρια πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1117), τα οποία μειώθηκαν κατά 8,54 εκ. € (διαμόρφωση στα 135,82 εκ. €) καθώς και τα έσοδα από τον ΦΠΑ στα εισαγόμενα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1157) τα οποία υποχώρησαν κατά 2,25 εκ. €.

Όπως παρατηρείται, τα έσοδα από τον ΦΠΑ που εισπράττεται μέσω των ΔΟΥ εμφανίζονται αυξημένα κατα 283,81 εκ. € τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ και τα έσοδα από τον ΦΠΑ που εισπράττουν τα τελωνεία εμφανίζουν για το αντίστοιχο διάστημα άνοδο κατά 97,5 εκ. €.