Την επιστροφή στην κερδοφορία και εκ νέου μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατάφερε να πετύχει η Τράπεζα Πειραιώς στο β' τρίμηνο του έτους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία 37 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2016.

Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε οριακή ζημία 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2015. 

Την ίδια στιγμή, σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε 554 εκατ. ευρώ με άνοδο 6% έναντι του α' εξαμήνου 2015.
Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο 2016 ήταν οριακό κέρδος €1 εκατ. σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 484 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση 4% έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου και 1% έναντι του α' τριμήνου του 2016. Στην Ελλάδα τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 449 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 9% ετησίως και 2% τριμηνιαίως, ευνοημένα από τον μηδενισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008 και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε, με το μέσο επιτόκιο το 2ο τρίμηνο στις 51 μονάδες βάσης (μβ) από 59 μβ το 1ο 3μηνο 2016 και 65 μβ το τελευταίο τρίμηνο 2015. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,89% από 2,81% το 1ο τρίμηνο 2016.

Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €962 εκατ. με άνοδο 1% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημεPeir-Nplsρών διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ στα 25,9 δισ. ευρώ τον Ιούν. 2016 από 27,5 δισ. ευρώ τον Σεπτ.2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, διαμορφούμενος για το 2ο τρίμηνο 2016 σε -€189 εκατ., με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικά για τα δάνεια ιδιωτών, ήταν το 3ο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 67% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος Ιουνίου 2015 ήταν στο 61%.

Οριακή άνοδος στις καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 38,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2016, αυξημένες κατά 0,5 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016. Σημειώνεται ότι κατά τον Ιούνιο σημειώθηκε η ελαφρά αυτή άνοδος, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 1ης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος οικονομικής στήριξης της χώρας.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 0,4 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα 35,5 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 2,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο 2016. 
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 48,9 δισ. ευρώ. Το σύνολο των μεικτών δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 62,3 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 127% τον Ιούνιο 2016, από 129% το Μάρτιο 2016 και 137% τον Ιούνιο 2015.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας η κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:

Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η Τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016. 

Κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλληλα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της Τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά του ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Πουλόπουλος τόνισε τα εξής:

Ο Όμιλος Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2016 εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα €20 εκατ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα €288 εκατ. με αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών εσόδων που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας, με καταθετικές εισροές τους τελευταίους 3 μήνες, περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα. 

Η πολιτική της Τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων οδήγησε σε εκ νέου μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά €445 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η "κορύφωση" για τα NPLs του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα 9 μηνών, τα υπόλοιπα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά €1,6 δισ. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 17,5%, και είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδοση του 2ου τριμήνου τοποθετεί την Τράπεζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της.