Αδυναμία να ορίσει το χρονοδιάγραμμα της ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης επικαλέστηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, απαντώντας σε επιστολή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο κ. Ντράγκι σημείωσε ότι στις 22 Ιουνίου, η ΕΚΤ επανέφερε το waiver για τα ελληνικά ομόλογα, επιτρέποντας έτσι στις ελληνικές τράπεζες να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας. Για να γίνει αυτό λήφθηκε υπόψη η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και αναγνωρίστηκε η δέσμευση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ESM.

Τότε, σημειώνει ο Μάριο Ντράγκι υπέδειξε ότι μπορεί να εξετάσει τη συμμετοχή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων QE σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα γίνει στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, περιλαμβανομένης και της εκτίμησης του Διοικητικού Συμβουλίου της για το θέμα.

Αφού σημειώνει ότι για το θέμα του ελληνικού χρέους ελήφθησαν αποφάσεις στο Eurogroup της 25 Μαΐου, τονίζει ότι ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πιθανή αγορά ομολόγων δεν μπορεί να καθοριστεί στην παρούσα φάση.

Ολόκληρη η επιστολή του Μάριο Ντράγκι:

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 27 Ιουλίου 2016.

Στις 22 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη ειδικών περικοπών αποτίμησης (haircuts).

Ως αποτέλεσμα, οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν εκ νέου να χρησιμοποιούν εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία ως εξασφαλίσεις για τις πιστοδοτικές πράξεις της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή έλαβε υπόψη την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του υφιστάμενου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε τη δέσμευση που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ και παράλληλα αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανάφερε ότι το ενδεχόμενο αγοράς -στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP)- εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο ως προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων.

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, στη δήλωσή της στις 25 Μαΐου 2016, η Ευρωομάδα (Eurogroup) σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής σειράς μέτρων σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, με σκοπό την επαναφορά του χρέους σε καθοδική πορεία και των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών σε διατηρήσιμα επίπεδα.

Υπό το φως αυτών των παραγόντων, στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις ενδεχόμενες αγορές -στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP- εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία.

Με εκτίμηση,

Mario Draghi