Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εσόδων με βάση ''συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια'' αποφάσισε ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται και η διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησής τους.

Πρόκειται για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των υπηρεσιών Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Φ.Α.Ε Πειραιά, Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής, Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η θητεία των οποίων ολοκληρώνεται, μετά το τέλος του 2016.

Τα ποσοτικά κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν είναι το πλήθος των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και τα ποσά που βεβαιώθηκαν, καθώς και το ποσό είσπραξης από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί βάσει των στόχων των ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων (ΕΣ) της ΓΓΔΕ, των ετών 2015 και 2016, όπως και των ετησίων Επιχειρησιακών Σχεδίων των Γενικών Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ.