Την κατάρτιση μιας ''μαύρης λίστας'' φορολογικών συστημάτων όλων των χωρών του κόσμου σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια προκαταρκτική αξιολόγηση των φορολογικών συστημάτων τους, σε μια απόπειρα να ''χαρτογραφήσει'' αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της κοινοτικής οικονομίας. 

Ο εν λόγω «κοινός κατάλογος της ΕΕ μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας» αναμένεται να είναι έτοιμος έως το τέλος του 2017.

Σύμφωνα με τον ευρωπαίο επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί:

Η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση.

Είναι, συνεπώς, εύλογο να αναμένουμε ακριβώς το ίδιο από τους διεθνείς εταίρους μας. Επιθυμούμε να διεξάγουμε αμερόληπτες και ανοιχτές συζητήσεις με τους εταίρους μας για φορολογικά θέματα, που μας αφορούν όλους στη διεθνή κοινότητα. Ο κατάλογος της ΕΕ θα αποτελέσει το εργαλείο μας για την αντιμετώπιση τρίτων χωρών, που αρνούνται να τηρήσουν τους κανόνες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εξετάστηκαν όλες οι τρίτες χώρες και οι περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας στον κόσμο, προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν για τη διευκόλυνση της φοροαποφυγής.

Η εν λόγω προκαταρκτική αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκεκριμένους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων, της οικονομικής δραστηριότητας, των θεσμικών και νομικών δομών και των βασικών προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προκαταρκτική αξιολόγηση υποβλήθηκε χθες στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και εναπόκειται στους «28» να επιλέξουν ποιες χώρες θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικότερα κατά τους προσεχείς μήνες, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια αυτές που δεν τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τη φορολογία.