Η HOUSEMARKET Α.Ε., του Ομίλου FOURLIS, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, προχωρεί στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η HOUSEMARKET A.E., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, προχωρεί στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), άνευ εξασφαλίσεων, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα €15.000.000 και μέγιστο τα €40.000.000. Το δάνειο υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο, θα έχει πενταετή διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 5% ανά έτος και τριμηνιαία καταβολή τόκων. Η διάθεση του ΚΟΔ θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και προβλέπεται η εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Χ.Α.)

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί το γεγονός πως το ελάχιστο ποσό επένδυσης, ήτοι €1.000 ανά επενδυτή, καθιστά τις ομολογίες προσιτές για όλο το εύρος των επενδυτών, από ιδιώτες έως μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.

Σε περίπτωση που το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει ήδη καταβάλει έκαστος επενδυτής θα επιστρέφεται στον τελευταίο άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π., μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσφορά αγοράς του.

Λεπτομέρειες για την έκδοση και τον Εκδότη, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να βρουν στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 764 κατά την συνεδρίαση της 12.9.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα διατίθεται ως εξής:

Ηλεκτρονικά:

* στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

* στην ιστοσελίδα του Χ.Α., 

* στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 

* στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης και Αναδόχου, 

* στις ιστοσελίδες των Αναδόχων:

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας και των Αναδόχων.