Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία επελέγησαν μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα πλαισιώσουν τον Διοικητή της υπό σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ανακοίνωσε με απόφαση που υπέγραψε ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα είναι τα εξής:

- Νικολίνα Κωστελέτου του Ευσταθίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με θητεία πέντε (5) ετών

- Χρήστο Κωτσόγιαννη του Γεωργίου, Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Έξετερ (Exeter) του Ηνωμένου Βασιλείου, με θητεία τεσσάρων (4) ετών

- Εμμανουέλα Τρούλη του Νικολάου, Λέκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τεσσάρων (4) ετών

- Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου, Ερευνητή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με θητεία τριών (3) ετών

- Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών (3) ετών.

Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του προσωπικού της Αρχής που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.

Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που διορίστηκε ως ανωτέρω για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016:

i) διέπονται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου,

ii) υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη για παράβαση εκ δόλου των καθηκόντων και υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις,

iii) υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της,

iv) οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, για το μεν οικονομικό έτος 2016 ύψους 40.000€, ενώ για τα έτη 2017 και 2018 έχει εγκριθεί ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 200.000€.

Οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων (300€) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.