Αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα φέρνει το νομοσχέδιο που τέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε δημόσια διαβούλευση.

Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα να αφαιρεί το πτωχευτικό δικαστήριο μετά από αίτηση του συνδίκου, από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν αυτό επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. Δηλαδή προβλέπεται μέχρι και αλλαγή της διοίκησης μιας υπό πτώχευση εταιρείας αν αυτή δεν πληρώνει τα δάνειά της. Έτσι πολλοί βασικοί μέτοχοι θα χάνουν τα ηνία των επιχειρήσεων, αν δεν είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα θα μπορεί να εντάσσεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βρίσκεται και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αδυνατεί ή απειλείται με αδυναμία ανταπόκρισης στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή ακόμα και αν το δικαστήριο κρίνει πως υπάρχει απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του.

Για να υπάρξει συμφωνία εξυγίανσης, θα πρέπει να έχει συναφθεί συμφωνία οφειλέτη- πιστωτών του που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων.

Διαβάστε τις τροποποιήσεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση