Φορολογική ακαδημία συστήνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την εκπαίδευση των εφοριακών και των τελωνειακών, τόσο σε θέματα ελέγχων και νομοθεσίας όσο και σε ζητήματα τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ θα ενημερώνονται για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα κράτη στους ελέγχους, αλλά και στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας είναι:

  • Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμεων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
  • Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής.
  • Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ και η μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΔΕ
  • Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες.